โครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการวิจัย เรื่อง “การเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่”

 

             คณะกรรมการวิจัย คณะมนุษยศาสตร์  ได้จัดโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการวิจัย เรื่อง “การเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่” เพื่อช่วยให้อาจารย์ได้เรียนรู้การเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการในการสร้างสรรค์และผลิตผลงานที่มีคุณภาพสำหรับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ (journals) ระดับชาติหรือนานาชาติหรือในการประชุมวิชาการ โดย ผศ.ดร.อาจรณ เชษฐสุมน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ได้เป็นประธานเปิดงาน  การอบรมครั้งนี้มีด้วยกัน ๓ หัวข้อ ในช่วงเช้า  การอบรมในหัวข้อเรื่อง “การเลือกเรื่องหรือประเด็นนำเสนอในบทความ” โดย รศ.ดร. ประภาวดี กุศลรอด และ
การอบรมในหัวข้อเรื่อง “การเขียนบทความให้มีคุณค่าทางวิชาการ” โดย รศ.ดร. สว่างวัน ไตรเจริญวิวัฒน์ และช่วงบ่าย ในหัวข้อเรื่อง “การเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่”
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภาส พาวินันท์ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๓๐น.  ณ ห้องประชุมพดด้วง อาคาร ๑ ชั้น ๓ คณะมนุษยศาสตร์

 

 

 

เกี่ยวกับการเรียนการสอนของคณะ