RU Road Show 2018
ม.รามฯ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล
คณะมนุษย์ศาสตร์ร่วมงาน “RU Road Show 2018”

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาจรณ เชษฐสุมน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม “RU Road Show 2018” ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระรามสอง (ชั้น ๑ บริเวณลิฟท์แก้ว) และวันที่ ๑๕ - ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว
(ชั้น ๑ โซนเอ) เพื่อเผยแพร่ข้อมูลการจัดเรียนการสอนหลักสูตรต่างๆ ของคณะมนุษยศาสตร์ พร้อมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาค ๑/๖๑ ด้วย โดยมีการสาธิตครัวอาเซียนและครัวนานาชาติ การวาดภาพพู่กันจีน กิจกรรมการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ การแนะนำแนวทางการศึกษาในหลักสูตรต่างๆ พร้อมทั้งกิจกรรมสนุกสนานบนเวทีจากหลายภาควิชา

ภายในงานยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจจากคณะต่างๆ เช่น การสาธิตทำอาหารโดยครัวคหกรรมศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ การดูแลสุขภาพและให้บริการนวดโดยสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
การดูแลสุขภาพสายตาโดยคณะทัศนมาตรศาสตร์ วิธีการทำน้ำหมักชีวภาพ และการใช้ไลเคนวัดคุณภาพอากาศโดยคณะวิทยาศาสตร์ การสาธิตเครื่องทำกล้วยตาก และเครื่องกรองกลิ่นคลอรีนโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์

เบื้องหลังการผลิตภาพยนตร์ชุด (ซีรีส์) โดยคณะสื่อสารมวลชน อีกทั้งยังกิจกรรมการแสดงที่สร้างความสุขและสนุกสนานให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ทั้งจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ชมรมต่างๆของนักศึกษา และศิลปิน พร้อมทั้งการสัมภาษณ์ศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จ และนักศึกษาปัจจุบัน

                                                     


เกี่ยวกับการเรียนการสอนของคณะ