ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรีส่วนกลาง ปีการศึกษา ๒๕๖๑


               
               คณะกรรมการกิจการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ๒๕๖๑ เมื่อวันอังคารที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖1 ณ อาคาร KTB ๔๐๑ – ๕๐๑ กองงานวิทยาเขตบางนา
มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยในช่วงเช้านักศึกษาใหม่ทุกคนได้เข้ารับโอวาทจากผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง

              กิจกรรมของคณะมนุษยศาสตร์เริ่มต้นอย่างเป็นทางการในภาคบ่าย โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาจรณ เชษฐสุมน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์กล่าวเปิดโครงการฯ สำหรับนักศึกษาใหม่คณะมนุษยศาสตร์
นั่งแยกเป็นกลุ่มย่อยในแต่ละสาขาวิชา พร้อมมี แนะนำอาจารย์ผู้สอนของแต่ละสาขาวิชา แนะนำหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และแนะนำการวางแผนการเรียน ซึ่งได้แนะนำการลงทะเบียนเรียนในแต่ละหลักสูตร
และข้อควรระวังในการลงทะเบียนเรียน ช่วงท้ายคณาจารย์และนักศึกษาแต่ละสาขาวิชาได้แยกย้ายไปตามกลุ่มย่อย เพื่อรับทราบระบบการเรียนการสอนของแต่ละสาขาวิชาเกี่ยวกับการเรียนการสอนของคณะ