ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรีส่วนกลาง ปีการศึกษา ๒๕๖๑


คณะกรรมการกิจการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ๒๕๖๑ เมื่อวันอังคารที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ อาคารคนที (KTB) ห้อง ๔๐๑ กองงานวิทยาเขตบางนา มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยภาคเช้านักศึกษาใหม่ทุกคนได้เข้ารับโอวาทและคำแนะนำระหว่างการก้าวเข้ามาเป็น “ลูกพ่อขุน” จากผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง ก่อนที่ในภาคบ่ายแต่ละคณะจะแยกย้ายเพื่อปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ต่อไป สำหรับคณะมนุษยศาสตร์ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศให้กับนักศึกษาใหม่อย่างอบอุ่นตลอดภาคบ่ายของวัน ประกอบด้วยการปฐมนิเทศรวม จัดโดยคณะมนุษยศาสตร์ และการแนะนำหลักสูตรสาขาวิชาต่างๆ จัดโดยตัวแทนคณาจารย์จากหลักสูตรสาขาวิชาต่างๆ

สำหรับการปฐมนิเทศรวมนักศึกษาใหม่คณะมนุษยศาสตร์นั้น อาจารย์นภสมน นิจรันดร์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นผู้ดำเนินรายการ โดยมีการแนะนำผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่
การแนะนำการเรียนการสอน ช่องทางการติดต่อระหว่างเรียน พร้อมทั้งแนะนำการดำเนินชีวิตระหว่างอยู่ในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาจรณ เชษฐสุมน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ได้กล่าวเปิดโครงการฯ และต้อนรับนักศึกษาใหม่คณะมนุษยศาสตร์ โดยย้ำถึงการตั้งเป้าหมายในการเรียนให้ชัดเจน เพราะจะช่วยให้นักศึกษามีเส้นทางชีวิตที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ซึ่งไม่เพียงจะช่วยให้ศึกษาเป็นไปตามกำหนดระยะเวลาเท่านั้น แต่

ยังช่วยให้นักศึกษามองเห็นประโยชน์ของการพัฒนาตนเองระหว่างอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยรามคำแหงด้วย นอกจากนั้นแล้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาจรณ ยังแนะนำผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์ และหัวหน้าภาควิชาต่างๆ ให้นักศึกษาในแต่ละสาขาวิชาได้รู้จัก จากนั้น   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุภัทรา บุญปัญญโรจน์   ผู้อำนวยการบัณฑิตศึกษา และอาจารย์ภกุล หทัยรัตนกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาจีน ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก ได้แนะนำการการจัดการเรียนการสอนของภาควิชาต่างๆ   พร้อมทั้งแนะนำคณาจารย์ที่มีผลงานวิชาการเป็นที่ยอมรับ ขณะที่การเข้ามาศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยคือ การเปลี่ยนผ่านจากการเป็นนักเรียนมาสู่การเป็นนักศึกษา นักศึกษาใหม่จึงควรได้รับทราบข้อควรรู้ที่จะช่วยให้ดำเนินชีวิตให้เกิดประโยชน์สูงสุดระหว่างเป็นนักศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไพรริน สิมมา    อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาสเปน ภาควิชาภาษาตะวันตก และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สหะโรจน์ กิตติมหาเจริญ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก  ได้ให้คำแนะนำการใช้ชีวิตเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง ที่ไม่เพียงแตกต่างจากการเป็นนักเรียนเช่นในอดีต แต่ยังหมายถึงเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชา ที่มีการเรียนการสอนแตกต่างจากมหาวิทยาลัยอื่นๆ ในประเทศไทยด้วย บริบทของมหาวิทยาลัยที่แตกต่างออกไปจึงอาจทำให้นักศึกษาใหม่พบปัญหาระหว่างเรียนที่แตกต่างออกไปงานบริการการศึกษาถือเป็นหน่วยงานสำคัญที่นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์จะต้องติดต่อระหว่างศึกษาอยู่กระทั่งจบการศึกษา คุณกรรณิการ์ บูรศิริรักษ์ หัวหน้างานบริการการศึกษา และคณะ ได้แนะนำวิธีการทำความเข้าใจหลักสูตรสาขาวิชาที่นักศึกษาใหม่สังกัดอยู่ เช่น ความเข้าใจในโครงสร้างหลักสูตรฯ การลงทะเบียน การสอบ และช่องทางการติดต่อหากพบปัญหาระหว่างเรียน เป็นต้น หลังจากได้รับความรู้และความเข้าใจการเรียนในคณะมนุษยศาสตร์จากผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่แล้ว นักศึกษาใหม่ยังได้รับฟังประสบการณ์ของนักศึกษารุ่นพี่คณะมนุษยศาสตร์ ที่ได้มาแบ่งปันประสบการณ์การเรียน และการทำกิจกรรมระหว่างเรียน เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้มองเห็นภาพชีวิตระหว่างอยู่ในคณะมนุษยศาสตร์ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

หลังจากจบรายการปฐมนิเทศรวมนักศึกษาใหม่คณะมนุษยศาสตร์แล้ว นักศึกษาใหม่ได้แยกย้ายไปอยู่กลุ่มย่อยตามหลักสูตรสาขาวิชาของตนเอง โดยเป็นการพบปะพูดคุยกันระหว่างนักศึกษากับบุคลากรประจำหลักสูตร รวมถึงระหว่างนักศึกษาด้วยกันอีกด้วย ซึ่งกิจกรรมย่อยนี้มีตัวแทนคณาจารย์จากทุกหลักสูตรฯ และเลขาภาควิชาฯ มาร่วมให้ความรู้และความเข้าใจในการเรียนการสอน
และแนะนำช่องทางการติดต่อสำคัญให้กับนักศึกษาใหม่ด้วย

 

 

เกี่ยวกับการเรียนการสอนของคณะ