ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ รุ่นที่ ๒๙ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

 

                    เมื่อวันจันทร์ที่  ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑  คณะมนุษยศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ ได้จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ รุ่นที่ ๒๙ เพื่อแนะแนวทางการเรียนการสอนและแนะนำให้นักศึกษารู้จักคณาจารย์ผู้สอนและเจ้าหน้าที่โครงการฯ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุมพวงแสด  อาคาร ๒  ชั้น ๒  คณะมนุษยศาสตร์ เกี่ยวกับการเรียนการสอนของคณะ