ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ รุ่นที่ ๒๙ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

 

                   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ ๒๙ ประจำภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เมื่อวันจันทร์ที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุมพวงแสด อาคาร ๒ ชั้น ๒ คณะมนุษยศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อาจรณ เชษฐสุมน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ พร้อมแนะนำ
ให้นักศึกษาได้รู้จักผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตรฯ นอกจากนั้น นักศึกษาใหม่ยังได้รับฟังคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ด้านความรู้และความเข้าใจระบบการเรียนการสอนของหลักสูตรฯ
เพื่อจะปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง ทั้งรายละเอียดหลักสูตร การลงทะเบียน กฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ รวมถึงช่องทางการติดต่อและการขอคำปรึกษาระหว่างที่กำลังศึกษาอยู่
 เกี่ยวกับการเรียนการสอนของคณะ