อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสร้างงานวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน”               คณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร  คณะมนุษยศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสร้างงานวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน” เมื่อวันพุธที่ ๑๘  กรกฎาคม  ๒๕๖๑ 
เวลา ๐๘.๔๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมพวงแสด อาคาร ๒ ชั้น ๒   
คณะมนุษยศาสตร์  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาจรณ  เชษฐสุมน  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์เป็นประธานกล่าวเปิดงาน  และได้รับเกียรติ
จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประภาส  พาวินันท์ 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย  คณะมนุษยศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยาย

        การจัดโครงการฯ ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการสร้างงานวิจัย และได้นำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปปรับใช้ในการสร้างงานวิจัยได้อย่างถูกต้องและสามารถนำไปใช้ในการขอกำหนดตำแหน่งในทุกๆ ระดับ ทั้งตำแหน่งชำนาญงาน ชำนาญการ  ชำนาญการพิเศษ หรือเชี่ยวชาญ ของบุคลากรสายสนับสนุน  

        การอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ ได้มีการแบ่งกลุ่มเพื่อฝึกภาคปฏิบัติและร่วมกันคิดเค้าโครงเรื่องในการทำวิจัยของแต่ละหน่วยงาน โดยได้รับคำแนะนำ และเทคนิคการเขียนงานวิจัยแต่ละขั้นตอนจากวิทยากร  ก่อนจบการอบรมฯ มีการนำเสนอหัวข้องานวิจัยของแต่ละหน่วยงาน เพื่อให้บุคลากรทุกคนได้เห็นภาพรวมของงานวิจัยและนำไปต่อยอดเพื่อทำผลงานในการขอกำหนดตำแหน่งได้อย่างถูกต้องและเข้าใจได้ง่ายขึ้น


เกี่ยวกับการเรียนการสอนของคณะ