โครงการบรรยายธรรม หัวข้อ "ผูกใจคนใกล้ ห่วงใยคนไกล"                     คณะมนุษยศาสตร์จัดกิจกรรมบรรยายพระธรรมเทศนาในหัวข้อ "ผูกใจคนใกล้ ห่วงใยคนไกล" เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมพวงแสด อาคาร ๑ ชั้น ๒  คณะมนุษยศาสตร์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาจรณ เชษฐสุมน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์  เป็นประธานกล่าวเปิดงาน  การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากพระราชญาณกวี (ปิยโสภณ)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก และรักษาการเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย (ธรรมยุต) โดยท่านเป็นนักบรรยายธรรมที่มีชื่อเสียง นอกเหนือจากการเป็นพระนักวิชาการและนักเขียน ซึ่งเป็นที่รู้จัก
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยนักศึกษา บุคลากรทั้งภายในและภายนอกคณะมนุษยศาสตร์ ซึ่งให้การตอบรับเป็นอย่างนี้ นอกจากได้ฟังพระธรรมเทศนาแล้ว ยังได้ร่วมสวดมนต์ และฝึกทำสมาธิ ที่สามารถนำมาปรับประยุกต์ให้เข้ากับชีวิตประจำวันในปัจจุบันได้

 เกี่ยวกับการเรียนการสอนของคณะ