โครงการเทศน์มหาชาติ “กัณฑ์มหาราช ๑  ธรรมาสน์ ทำนองไทยอีสาน”

                มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดโครงการเทศน์มหาชาติ “กัณฑ์มหาราช ๑ ธรรมาสน์ ทำนองไทยอีสาน” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา
 ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑   และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ ๖๑ พรรษา ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑  โดยมีพระมหาภานุมาศ ภานุรังสี วัดบุญรอดธรรมาราม เป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนา เมื่อวันที่ ๒๔  กรกฎาคม ๒๕๖๑  ณ ห้องศักดิ์ ผาสุขนิรันต์ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช


เกี่ยวกับการเรียนการสอนของคณะ