การนำเสนอบทความวิชาการทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
IARSP 2017 International Social Sciences and Humanities Berlin Conference
ณ กรุงเบอร์ลิน ประเทศสหพันธรัฐเยอรมนี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัทรา บุญปัญญโรจน์ ผู้อำนวยการบัณฑิตศึกษา งานประชุมและนำเสนอบทความวิชาการทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ IARSP 2017 International Social Sciences and Humanities Berlin Conference ณ กรุงเบอร์ลิน ประเทศสหพันธรัฐเยอรมนี ระหว่างวันที่18-21 พฤษภาคม 2560 อันเป็นความร่วมมือจัดงานระหว่างมหาวิทยาลัย Humboldt University of Berlin กับมหาวิทยาลัย Karadeniz Technical University ประเทศตุรกี โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัทรา บุญปัญญโรจน์  ร่วมนำเสนอบทความวิชาการหัวข้อ “Love of Community in Thailand Society and the Eroding Effect of Class and Fighting for Protection of Community: Reading Heritage”

งานประชุมและนำเสนอบทความวิชาการทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ IARSP 2017 ในครั้งล่าสุดนี้มุ่งเน้นในประเด็นการศึกษาวิจัยทางด้านพหุวัฒนธรรมและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม ข้ามพรมแดน ความรุนแรงในสังคมรูปแบบต่างๆ การเปรียบเทียบค่านิยมทางวัฒนธรรมและประเด็นเกี่ยวกับผู้อพยพอันเป็นประเด็นท้าทายสังคมโลกในยุคนี้โดยมีบทความทางวิชาการกว่า 320 บทความจาก 25 ประเทศจากนักวิชาการในทวีปยุโรป อเมริกาและเอเชียโดยสามารถเลือกนำเสนอได้ทั้งภาษาอังกฤษ ภาษาเยอรมันหรือภาษาตุรกีโดยมีการแปลภาษาเป็นภาษาอังกฤษตลอดการนำเสนอ

 


เกี่ยวกับการเรียนการสอนของคณะ