โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการความรู้เบื้องต้น PASW

การวิเคราะห์สถิติเพื่อการวิจัยด้วยโปรแกรม PASW ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑

                     ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการความรู้เบื้องต้น PASW หัวข้อ "การวิเคราะห์สถิติเพื่อการวิจัยด้วยโปรแกรม PASW"  โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ฐิตินันทน์ ผิวนิล เป็นวิทยากรบรรยาย  เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์บริการเทคโนโลยี อาคารเวียงคำ ชั้น ๒  การอบรมครั้งนี้ นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติด้านการตั้งสมมติฐานการวิจัย การวิเคราะห์ตัวแปรการวิจัย การถอดรหัสเครื่องมือวิจัย (แบบสอบถาม) การคีย์ข้อมูลลงในโปรแกรม PASW การทดสอบสมมติฐานการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล และการสรุปผลการวิจัย เรียกได้ว่าได้รับความรู้ด้านการวิจัยอย่างเต็มรูปแบบ

 

เกี่ยวกับการเรียนการสอนของคณะ