โครงการพัฒนาอาจารย์ด้านวิจัยเรื่อง “เทคนิคการสร้างแบบสอบถามที่มีคุณภาพ”

         

                            คณะกรรมการวิจัย คณะมนุษยศาสตร์ ได้จัดโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านวิจัยเรื่อง “เทคนิคการสร้างแบบสอบถามที่มีคุณภาพ” เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิค
         การสร้างแบบสอบถามเพื่อการวิจัยและสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้จากการอบรมไปใช้ในการสร้างแบบสอบถามการวิจัยให้มีความเที่ยงตรงและความเชื่อมั่นสำหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย 
         ในการอบรมครั้งนี้ได้จัดการอบรมใน 2 หัวข้อ โดยการอบรมหัวข้อเรื่อง “เทคนิคการสร้างแบบสอบถามที่มีคุณภาพ : เชิงคุณภาพ” วิทยากร โดย รองศาสตราจารย์ ดร. นัทธนัย ประสานนาม
         คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ
การอบรมหัวข้อเรื่อง “เทคนิคการสร้างแบบสอบถามที่มีคุณภาพ : เชิงปริมาณ ” วิทยากรโดย อาจารย์ ดร. ศักดินา บุญเปี่ยม คณะมนุษยศาสตร์และ
         สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  เมื่อวันพุธที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑  
ณ ห้องพวงแสด อาคาร ๒ ชั้น ๒ ตั้งแต่เวลา ๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.

                           การจัดโครงการฯ ครั้งนี้ เพื่อช่วยให้อาจารย์ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างแบบสอบถามเพื่อการวิจัยและสามารถนำความรู้ไปใช้ในการสร้างแบบสอบถามเพื่อให้ได้ผลงานวิจัย
          ที่มีคุณภาพและมีคุณค่าต่อสังคมวิชาการต่อไป

 


เกี่ยวกับการเรียนการสอนของคณะ