พิธีปิดโครงการอบรมเพื่อปรับความรู้พื้นฐานวิชาภาษาไทยให้สามเณร
โรงเรียนพระปริยัติธรรมพระราหุล วัดปัญญานันทาราม

 

          ผศ.ดร.อาจรณ  เชษฐสุมน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ เป็นประธานปิดโครงการอบรมเพื่อปรับความรู้พื้นฐานวิชาภาษาไทยให้สามเณร โรงเรียนพระปริยัติธรรมพระราหุล วัดปัญญานันทาราม  ซึ่งโครงการนี้จัดเป็นโครงการบริการวิชาการแก่สังคม โดยภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ ร่วมมือกับบริษัทสถาพรบุ๊คส์ จำกัด   ดำเนินโครงการมาตั้งแต่วันที่ ๑๒ กรกฎาคม – ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑  เนื่องจากสามเณรที่เข้ามาศึกษาในโรงเรียนนี้ ยังขาดทักษะการใช้ภาษาไทยในทักษะการอ่าน และการเขียนที่ถูกต้อง อีกทั้งเพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้วิชาอื่น ๆ และการใช้ในชีวิตประจำวัน

          การอบรมในครั้งนี้ มีสามเณรเข้าร่วมโครงการจำนวน ๓๗ รูปที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา โดยได้วางหลักสูตรไว้ทั้งสิ้นจำนวน ๖๐ ชั่วโมง แบ่งเป็นการฝึกทักษะการอ่าน และการเขียนในด้านต่าง ๆ ทั้งการบรรยายและฝึกปฏิบัติจากวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญจากภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง และนักเขียนจากบริษัทสถาพรบุ๊คส์ จำกัด

           การจัดโครงการในครั้งนี้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งไว้ คือ สามเณรมีพื้นฐานความรู้ทางภาษาไทยในทักษะการอ่าน และการเขียนเพิ่มขึ้น และคณาจารย์ในสาขาที่เกี่ยวข้องสามารถนำไปบูรณาการในการเรียนการสอนได้ ซึ่งจะได้มีการติดตามการประเมินผลการเรียนของสามเณรจากระดับคะแนนที่ได้รับในการวัดผลวิชาภาษาไทยต่อไป

 


เกี่ยวกับการเรียนการสอนของคณะ