โครงการเสนอผลงานวิชาการและผลงานวิจัยสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๑๒   

    

                         คณะกรรมการวิจัย คณะมนุษยศาสตร์ มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรและนักศึกษาคณะฯ ผลิตผลงานวิชาการและวิจัยเพื่อรวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้ใหม่ด้านมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอน หลักสูตร เนื้อหาวิชาและการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ในคณะฯ และมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงจัดโครงการ
เสนอผลงานวิชาการและผลงานวิจัยสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๑๒ เพื่อแสดงให้เห็นถึงปณิธานของคณะฯ อันเป็นการส่งเสริมและสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการและวิจัยในบริบทของ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์อย่างต่อเนื่อง และเป็นการประชาสัมพันธ์ผลงานวิชาการและวิจัยให้สาธารณชนทั่วไปได้ทราบ และได้มีการประชาสัมพันธ์หลายช่องช่าง เช่นทางเว็บไซต์ของคณะฯ และทำหนังสือเชิญชวนอาจารย์ต่างสถาบันให้มีส่วนร่วมในการเผยแพร่ผลงานเพื่อให้มีความหลากหลายมากขึ้น  อีกทั้งสถานที่ในการจัดประชุมฯ ผู้นำเสนอและผู้เข้าร่วมสามารถมีปฏิสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด

                       การจัดโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมฉลองวันครบรอบของการสถาปนาคณะฯ ๔๗ ปี เผยแพร่ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อให้บุคลากร
ของคณะฯ ได้นำความรู้ไปใช้ประโยชน์การการเรียนการสอนและการพัฒนางานวิจัยให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น และสร้างเครือขายความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระหว่าง
สถาบัน  เมื่อวันพุธที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมพดด้วง อาคาร ๑ ชั้น ๓ คณะมนุษยศาสตร์


เกี่ยวกับการเรียนการสอนของคณะ