“สายใยน้ำเงินทอง ๖๑”

                     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อาจรณ เชษฐสุมน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะมนุษยศาสตร์ เข้าร่วมงาน “สายใยน้ำเงินทอง ๖๑”
          เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑ ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธานเปิด
          งาน พร้อมทั้งมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและของที่ระลึกให้กับผู้เกษียณอายุราชการทุกท่าน

                     งาน "สายใยน้ำเงินทอง ๖๑" เป็นกิจกรรมที่ชาวรามคำแหงจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อเป็นเกียรติในวาระการเกษียณอายุราชการของบุคลากรมหาวิทยาลัยรามคำแหง
          โดยผู้เข้าร่วมงานจะได้ร่วมกันแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ที่ได้อุทิศแรงกายและแรงใจให้แก่มหาวิทยาลัยรามคำแหงตลอดมา สำหรับในปีนี้ได้เริ่มงานด้วยพิธีบุญ
         ตักบาตร  ณ ลานอนุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช และการถวายสังฆทาน เพื่ออุทิศแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยที่ล่วงลับไปแล้ว จากนั้นเป็นกิจกรรมเพื่อจัดเป็นเกียรติแด่
         ผู้เกษียณอายุราชการ  ได้แก่ วีดีทัศน์แนะนำผู้เกษียณอายุราชการ มีการแสดงบนเวทีหลากหลายชุด เพื่อสร้างความสนุกสนานและประทับใจแก่ผู้ร่วมงาน


เกี่ยวกับการเรียนการสอนของคณะ