“สายใยน้ำเงินทอง ๖๑”

                   

             

                     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อาจรณ เชษฐสุมน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะมนุษยศาสตร์ เข้าร่วมงาน “สายใยน้ำเงินทอง ๖๑” เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธานเปิดงาน พร้อมทั้งมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและของที่ระลึกให้กับผู้เกษียณอายุราชการทุกท่าน

                     งาน "สายใยน้ำเงินทอง ๖๑" เป็นกิจกรรมที่ชาวรามคำแหงจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อเป็นเกียรติในวาระการเกษียณอายุราชการของบุคลากรมหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยผู้เข้าร่วมงานจะได้ร่วมกันแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ที่ได้อุทิศแรงกายและแรงใจให้แก่มหาวิทยาลัยรามคำแหงตลอดมา สำหรับในปีนี้ได้เริ่มงานด้วยพิธีทำบุญตักบาตร ณ ลานอนุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช และการถวายสังฆทาน เพื่ออุทิศแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยที่ล่วงลับไปแล้ว

                     จากนั้นเป็นกิจกรรมเพื่อเป็นเกียรติแด่ผู้เกษียณอายุราชการ  ได้แก่ วีดีทัศน์แนะนำผู้เกษียณอายุราชการ การแสดงบนเวทีหลากหลายชุด เพื่อสร้างความสนุกสนานและประทับใจแก่ผู้ร่วมงาน

 


เกี่ยวกับการเรียนการสอนของคณะ