สัปดาห์วันมนุษยศาสตร์ครบรอบ ๔๗ ปี

 

                                คณะมนุษยศาสตร์จัดพิธีบวงสรวงพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ในโอกาสสัปดาห์วันมนุษยศาสตร์ครบรอบ ๔๗ ปีเมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑
             เ
วลา ๐๘.๐๙ น. ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช  โดย ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.อาจรณ เชษฐสุมน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ เป็นประธาน
            ในพิธีบวงสรวงบูชาพ่อขุนฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน

 

 

 

 

เกี่ยวกับการเรียนการสอนของคณะ