งานเกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖

                                    คณะมนุษยศาสตร์จัดงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๑  เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๘  กันยายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมพวงแสด อาคาร ๒ ชั้น ๒ คณะมนุษยศาสตร์
        โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อาจรณ เชษฐสุมน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน และกล่าวคำอำลาแด่ผู้เกษียณอายุราชการ  ในปีนี้มีบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ทั้ง
        ในอดีตและปัจจุบันเข้าร่วมงานอย่างเนืองแน่น เพื่อร่วมเป็นเกียรติและแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ

                                    กิจกรรมภายในงานเริ่มต้นด้วยการแสดงร้องเพลงหมู่โดยบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์  จากนั้นผู้เกษียณอายุราชการได้กล่าวความในใจและความประทับใจที่มี
        ต่อเพื่อนพ้องน้องพี่ชาวมนุษยศาสตร์ตลอดระยะเวลาของการทำงาน จากนั้นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อาจรณ เชษฐสุมน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ และหัวหน้าหน่วยงานส่วนต่างๆ
        จะมอบของที่ระลึกให้กับผู้เกษียณอายุราชการ บรรยากาศเต็มไปด้วยความรักและความผูกพันกันระหว่างชาวมนุษยศาสตร์ โดยผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมกันมอบดอกไม้และแสดงมุทิตาจิต
        พร้อมถ่ายภาพหมู่ร่วมกับคณะผู้เกษียณอายุ   ในปีนี้มีผู้เกษียณอายุราชการจากคณะมนุษยศาสตร์ทั้งสิ้น  ๔  ท่าน ประกอบด้วย

                                     ๑. รองศาสตราจารย์เอมอร  ดิสปัญญา       ภาควิชาภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร์
                                     ๒. อาจารย์พัชรภี  ฐาปโนสถ                    ภาควิชาภาษาตะวันตก
                                     ๓. นายภัทรพล  เพ็ญสุข                           เลขาภาควิชาบรรณารักษศาสตร์
                                     ๔. นายอนันต์  บินหะยีอับดุลรามัน             สำนักงานเลขานุการ


เกี่ยวกับการเรียนการสอนของคณะ