งานเกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖

                                 

                                     คณะมนุษยศาสตร์จัดงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๑  เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๘  กันยายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมพวงแสด อาคาร ๒ ชั้น ๒ คณะมนุษยศาสตร์ โดยมี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อาจรณ เชษฐสุมน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน และกล่าวคำอำลาแด่ผู้เกษียณอายุราชการ  ในปีนี้มีบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ทั้งในอดีตและปัจจุบันเข้าร่วมงานอย่างเนืองแน่น เพื่อร่วมเป็นเกียรติและแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ

                                     กิจกรรมภายในงานเริ่มต้นด้วยการแสดงร้องเพลงหมู่โดยบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์  จากนั้นผู้เกษียณอายุราชการได้กล่าวความในใจและความประทับใจที่มีต่อเพื่อนพ้องน้องพี่ชาวมนุษยศาสตร์ตลอดระยะเวลาของการทำงาน จากนั้นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อาจรณ เชษฐสุมน และหัวหน้าหน่วยงานส่วนต่าง ๆ ได้ร่วมมอบของที่ระลึกแด่ผู้เกษียณอายุราชการ สำหรับผู้เข้าร่วมงานก็ได้ร่วมกันมอบดอกไม้และแสดงมุทิตาจิต พร้อมถ่ายภาพหมู่ร่วมกับคณะผู้เกษียณอายุ โดยบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความรักและความผูกพันกันระหว่างชาวมนุษยศาสตร์

                                    ในปีนี้มีผู้เกษียณอายุราชการจากคณะมนุษยศาสตร์ทั้งสิ้น  ๔  ท่าน ประกอบด้วย

                                     ๑. รองศาสตราจารย์เอมอร  ดิสปัญญา       ภาควิชาภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร์

                                     ๒. อาจารย์พัชรภี  ฐาปโนสถ                      ภาควิชาภาษาตะวันตก

                                      ๓. นายภัทรพล  เพ็ญสุข                           เลขานุการภาควิชาบรรณารักษศาสตร์

                                    ๔. นายอนันต์  บินหะยีอับดุลรามัน              สำนักงานเลขานุการ


เกี่ยวกับการเรียนการสอนของคณะ