ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๖

             คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามคำแหง   ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ณ อาคาร KTB 401 มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา ๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ รองศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ ปิ่นทอง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ด้วยความยินดี แนะนำคณาจารย์พร้อมจะดูแลนักศึกษาเหมือนลูกหลานและเจ้าหน้าที่ ฝ่ายแนะแนว การศึกษา ชี้แจงด้านการลงทะเบียน การขอรับทุนการศึกษานักศึกษา ที่ต้องการทราบข้อมูลติดต่อได้ที่งานบริการการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ หลังจากนั้นอาจารย์สิริชัย โชคชัยสัมฤทธิ์ ทำพิธีบายศรีสู่ขวัญ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่นักศึกษาใหม่ นักศึกษาแยกกลุ่มพบอาจารย์สาขาโดยมีนักศึกษารุ่นพี่ แต่ละสาขาวิชาคอยดูแลรุ่นน้อง อย่างเป็นกันเอง พร้อมให้คำปรึกษาด้านการเรียน แนะนำให้น้องสมัครเข้าร่วมกิจกรรม ชมรมต่างๆ ได้ที่ตึกกิจกรรมนักศึกษา

เกี่ยวกับการเรียนการสอนของคณะ