โครงการบรรยาย เรื่อง "อุดมศึกษาไทยกับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน" 

                     เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖   คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  ได้จัดโครงการบรรยาย เรื่อง "อุดมศึกษาไทยกับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน" บรรยายโดย อาจารย์อรรจน์ สีหะอำไพ วิทยากรที่ปรึกษาด้านการพัฒนาองค์กรสู่อาเซียน ทั้งภาครัฐบาลและเอกชน ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาต่อเนื่อง ฝ่ายวิจัย และบริการวิชาการมหาวิทยาลัยรังสิต อดีตที่ปรึกษากรรมธิการเศรษฐกิจและสังคมประจำกลุ่มภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก องค์การสหประชาชาติ

เกี่ยวกับการเรียนการสอนของคณะ