โครงการ “เปิดประตูสู่ภาษาจีน” 

          สาขาวิชาภาษาจีนภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง   จัดโครงการเสวนา “เปิดประตูสู่ภาษาจีน”   โดย ผศ. พ.ท. วิโรจน์ ผดุงสุนทรารักษ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ   กล่าวเปิดกิจกรรม ในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖   ณ   ห้องประชุมพวงแสด จุดประสงค์เพื่อแนะนำคณาจารย์ในสาขาแนะนำหลักสูตร และรายวิชาต่างๆ และเปิดโอกาสให้รุ่นพี่พบรุ่นน้อง เสวนาประสบการณ์เรียนภาษาจีนอย่างมีประสิทธิภาพ   และร่วมฟังการบรรยายเรื่อง “ความต้องการตลาดแรงงานภาษาจีน” โดย คุณวรรณรัตน์ ท่าห้อง วิทยากร นอกจากนี้มีการแสดงรำไทเก๊ก โดยอาจารย์ซ่งยุ่ยหยงและตัวแทนนักศึกษา ร้องเพลงจีนประสานเสียง สร้างบรรยากาศภายในงานอย่างสนุกสนาน และมีความสุขกันถ้วนหน้า

 

เกี่ยวกับการเรียนการสอนของคณะ