การประชุมนานาชาติ เรื่อง "วรรณกรรมอาเซียน พัฒนาการ เอกลักษณ์และบทบาทต่อสังคมร่วมสมัย" 

                   รองศาสตราจารย์ ทวีศักดิ์ ปิ่นทอง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และนายกสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์      กล่าวรายงานต่อ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์   อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง ประธานฯ   ในการเปิดงานประชุมนานาชาติ   เรื่อง "วรรณกรรมอาเซียน พัฒนาการ เอกลักษณ์และบทบาทต่อสังคมร่วมสมัย"  International Conference ON ASEAN Literature:Development and Impacts on Contemporary Societies   เมื่อวันที่  ๒๒-๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖  ณ  หอประชุมประมวลกุลมาตย์   เริ่มด้วยคุณประภัสสร เสวิกุล ศิลปินแห่งชาติ   สาขาวรรณศิลป์  กล่าวปาฐกถาเรื่อง “สายธารวรรณกรรมอาเซียน”และนักเขียน นักวิชาการ มาร่วมงานอย่างพร้อมหน้า

เกี่ยวกับการเรียนการสอนของคณะ