การประชุมวิชาการนานาชาติด้านภาษาเยอรมัน           
ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหงร่วมกับคณะภาษาเยอรมัน มหาวิทยาลัยฮานอย ประเทศเวียดนาม ได้จัดประชุมวิชาการนานาชาติด้านภาษาเยอรมันในฐานะภาษาต่างประเทศครั้งที่ ๒ ในหัวข้อ “วิธีการจูงใจให้เกิดแรงบันดาลใจในการเรียนการสอนภาษาเยอรมันเป็นภาษาต่างประเทศ” ระหว่างวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ถึงวันที่ ๑ ธันวาคม  ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมพวงแสด อาคาร ๒ ชั้น ๒  คณะมนุษยศาสตร์   ในงาน ผศ.ดร.บุญชาญ ทองประยูร รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการและวิจัย ประธานกล่าวเปิดการประชุม จากนั้นเริ่มการนำเสนอผลงานวิจัยและผลงานวิชาการของคณาจารย์ นักวิชาการ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งในและต่างประเทศหัวข้อที่น่าสนใจและมีประโยชน์ต่อการศึกษามาก

เกี่ยวกับการเรียนการสอนของคณะ