โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศไทยและประเทศอินโดนีเซีย 


            สาขาวิชาภาษาเยอรมัน ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์ และภาควิชาภาษาเยอรมัน มหาวิทยาลัย Padjadjaran เมืองบันดุง ประเทศอินโดนีเซีย  ได้จัดทำโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาที่ศึกษาระดับปริญญาตรีวิชาภาษาเยอรมันระหว่างประเทศไทยและประเทศอินโดนีเซียขึ้นเป็นครั้งแรก  โดยโครงการได้ริเริ่มให้นักศึกษาชาวอินโดนีเซียที่ศึกษาวิชาภาษาเยอรมัน เดินทางมาศึกษาแลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  เป็นเวลา  ๓  สัปดาห์   และได้จัดเลี้ยงต้อนรับคณะนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศอินโดนีเซีย   เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙  ณ ห้องประชุมพดด้วง คณะมนุษยศาสตร์ อาคาร ๑ ชั้น ๓

 

เกี่ยวกับการเรียนการสอนของคณะ