พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร

ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๔ พรรษา

 

           ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อาจรณ เชษฐสุมน  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรของคณะมนุษยศาสตร์ เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๔ พรรษา   เมื่อวันที่  ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๕๙ ณ มณฑลพิธีอาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธานในพิธี ถวายเครื่องราชสักการะ ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคลเกี่ยวกับการเรียนการสอนของคณะ