โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

          เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมายุ ๖๐ พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๒ เมษายน ๒๕๕๘  

ระหว่างวันที่ ๓-๗ สิงหาคม ๒๕๕๘  

ณ ลานปสาน ชั้น ๑  คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัย รามคำแหง 
เกี่ยวกับการเรียนการสอนของคณะ