"มรดกธรรมนำคุณค่าสู่ชีวิต"

          เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙  คณะมนุษยศาสตร์ได้จัดโครงการ "มรดกธรรมนำคุณค่าสู่ชีวิต" ณ ห้องประชุมพวงแสด เพื่อให้บุคลากรของคณะ นำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา มาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต และประยุกต์ใช้ในการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น การจัดกิจกรรมในวันนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร้อยโท ดร.บรรจบ บรรณรุจิ ภาควิชาภาษาตะวันออก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และท่านยังดำรงตำแหน่งเป็นภาคีสมาชิก สาขาศาสนศาสตร์ สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง ราชบัณฑิตยสถาน เป็นวิทยากรในการบรรยาย


เกี่ยวกับการเรียนการสอนของคณะ