โครงการ"ไหว้ครูรู้คุณสานสัมพันธ์น้องพี่" 

        ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ จัดกิจกรรม “ไหว้ครูรู้คุณสานสัมพันธ์น้องพี่” เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ ห้อง HOB ๑๕๑๙ อาคาร ๑ ชั้น ๕ โดยมีทั้งกิจกรรมที่ให้ความรู้แก่นักศึกษาปัจจุบัน การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง และพิธีไหว้ครูทั้งศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่า กิจกรรมเริ่มต้นด้วยนักศึกษารุ่นพี่ ศิษย์เก่าและคณาจารย์ของภาควิชาได้แนะแนวการศึกษา เทคนิคการเรียนสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ รวมถึงถ่ายทอดประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ ให้แก่นักศึกษารุ่นน้อง ทั้งด้านการปรับตัวระหว่างที่กำลังศึกษา ด้านการต่อยอดความรู้สาขาวิชาในการศึกษาต่อ และด้านการประกอบวิชาชีพในอนาคต ตอนท้ายของกิจกรรมได้มีการจัดพิธีไหว้ครู เพื่อระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาแก่ศิษย์ โดยมีทั้งศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่า ได้ร่วมแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อคณาจารย์อย่างอบอุ่น

 

เกี่ยวกับการเรียนการสอนของคณะ