Big Cleaning DaY

           คณะมนุษยศาสตร์ จัดโครงการ “Big Cleaning Day” หรือ วันทำความสะอาดครั้งใหญ่ โดยเป็นการรวมพลครั้งสำคัญของชาวมนุษยศาสตร์ ซึ่งทำเป็นประจำทุกปี ในปีนี้ชาวมนุษยศาสตร์ร่วมใจกันแต่งกายด้วยชุดสีฟ้าและรวมพลบริเวณหน้าคณะ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๙.๐๐ น. เพื่อสร้างจิตสำนึกในการรักษาความสะอาดของอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมของหน่วยงาน ที่สำคัญคือการสร้างความรู้สึกการเป็นเจ้าของ มีความรักในหน่วยงานและเพื่อนร่วมงาน ชาวมนุษยศาสตร์ได้แยกย้ายกันทำความสะอาดพื้นที่ต่างๆภายในคณะ ทั้งภายในภาควิชาและหน่วยงานต่างๆ รวมไปถึงสภาพแวดล้อมโดยรอบคณะ มีการจัดเก็บและดูแลวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ที่ใช้ในการเรียนการสอนและการทำงาน ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย และเหมาะสมต่อการทำกิจกรรมงานต่างๆ หลังจากเสร็จจากกิจกรรมทำความสะอาดภายในคณะเสร็จเรียบร้อยแล้ว ชาวมนุษยศาสตร์ยังได้นำอาหารมารับประทานร่วมกัน เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเพื่อนร่วมงานด้วย

 

เกี่ยวกับการเรียนการสอนของคณะ