ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ รุ่นที่ ๒๗

เมื่อวันจันทร์ที่  ๖  กรกฎาคม ๒๕๕๙ คณะมนุษยศาสตร์ได้จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต ภาคพิเศษ ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ รุ่นที่ ๒๗  ณ  ห้องประชุมพวงแสด  ชั้น ๒ อาคาร ๒ คณะมนุษยศาสตร์ 

 

เกี่ยวกับการเรียนการสอนของคณะ