โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการความรู้เบื้องต้นในการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป

ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "ความรู้เบื้องต้นในการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์เพื่อประมวลผลข้อมูลการวิจัย (PASW) " เมื่อวันจันทร์ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารเวียงคำ ชั้น ๒ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.สุวิมล อังควานิช เป็นวิทยากร ที่ให้ทั้งความรู้และความสนุกสนานในการอบรมตลอดทั้งวัน สำหรับผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วยนักศึกษาและบุคลากรประมาณ ๕๐ คน โดยส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาจากคณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาที่จะต้องนำความรู้ที่ได้จากการอบรมในครั้งนี้ มาประยุกต์ใช้ในการทำวิจัยต่อไป นอกจากนี้ ยังมีนักศึกษาจากคณะอื่นๆบางส่วน รวมถึงบุคลากรของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ที่ให้ความสนใจเข้าร่วมอบรมด้วย ด้านเนื้อหาของการอบรมก็เต็มไปด้วยความรู้ที่เข้มข้น ทั้งเนื้อหาวิชาทางด้านสถิติ การจัดเตรียมข้อมูลสำหรับการประมวลผล การใช้โปรแกรม PASW จนกระทั่งสามารถวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยด้วยตนเอง


เกี่ยวกับการเรียนการสอนของคณะ