โครงการสัมมนาเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการวิจัยสำหรับบุคลากร
เรื่อง "การพัฒนางานวิจัยไปสู่ตำรา"

        คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามคำแหง    จัดโครงการสัมมนาเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการวิจัยสำหรับบุคลากร  เรื่อง "การพัฒนางานวิจัยไปสู่ตำรา" เมื่อวันพุธที่ ๑๘ พฤษภาคม  ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมพดด้วง อาคาร ๑ ชั้น ๓ 

  

เกี่ยวกับการเรียนการสอนของคณะ