โครงการ “สานรักสานสัมพันธ์”

           ชมรมภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ จัดโครงการ “สานรักสานสัมพันธ์” เมื่อวันที่ ๑๓ - ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ ที่โรงเรียนบ้านดอนนาลุ่ม ต.หนองขนาน อ.เมือง จ.เพชรบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ พัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีม และถือเป็นการปลูกจิตสาธารณะให้กับสมาชิกชมรมฯ ทำประโยชน์คืนสู่สังคม การนี้สมาชิกชมรมฯได้จัดกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ที่หลากหลาย ทั้งการปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางกายภาพ เช่น ซ่อมแซมอาคารเรียนที่ชำรุด ปรับปรุงทาสีห้องน้ำโรงเรียน ตกแต่งเสริมผิวดินสนามหญ้า รวมถึงการจัดกิจกรรมเสริมความรู้ เป็นต้นว่า สอนภาษาจีนและภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานให้กับน้องๆ พร้อมมอบอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอนให้กับทางโรงเรียนบ้านดอนนาลุ่ม เพื่อส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพต่อการเรียนการสอนที่มากยิ่งขึ้นต่อไป
เกี่ยวกับการเรียนการสอนของคณะ