ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ๒๕๕๙

               บัณฑิตศึกษา  คณะมนุษยศาสตร์   มหาวิทยาลัยรามคำแหง  ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา  เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙  ณ ห้องประชุมพวงแสด คณะมนุษยศาสตร์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาจรณ เชษฐสุมน  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์  กล่าวต้อนรับและแนะนำคณาจารย์แต่ละสาขา  และชี้แจงเพื่อทำความเข้าใจนักศึกษาในการปรับตัวเข้ากับเพื่อนๆ และระบบการเรียนระดับปริญญาโท และ ร่วมฟังการบรรยายเรื่อง "เรียนปริญญาโทนั้นดีอย่างไร" โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี โตพึ่งพงศ์ ผู้อำนวยการบัณฑิตศึกษา..


 

เกี่ยวกับการเรียนการสอนของคณะ