โครงการฝึกอบรมหลักสูตร

“การนำพุทธธรรมมาใช้ในชีวิตประจำวัน”

ภาค ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๖ ก.ค. ๒๕๕๙ – ๑๓ ก.ย. ๒๕๕๙

จัดอบรมทุกวันพุธและวันศุกร์ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.

 

                    คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การนำพุทธธรรมมาใช้ในชีวิตประจำวัน" ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องยาวนานมากกว่า ๑๐ ปี นับตั้งแต่ รองศาสตราจารย์ ดร. พิชญ์ สมพอง อดีตคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ กระทั่งในปัจจุบันที่มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อาจรณ เชษฐสุมน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ เป็นผู้ดำเนินโครงการ สาเหตุสำคัญที่มีการจัดโครงการนี้อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบต่อสังคม ไม่เฉพาะด้านการให้ความรู้ทางวิชาการเท่านั้น แต่ยังมีหน้าที่สำคัญในด้านการบ่มเพาะศีลธรรมและจริยธรรม เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นแสงสว่างให้แก่สังคม อันเป็นหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพราะการที่คนในสังคมตั้งอยู่ในศีลธรรมอันดีงาม และสามารถนำความรู้ความเข้าใจจากหลักธรรมคำสอนมาปรับใช้ ถือเป็นหลักชัยสำคัญในการดำเนินชีวิต ที่จะทำให้ผู้คนในสังคมอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมทุกคน นอกจากจะได้รับสาระสำคัญจากหลักธรรมคำสอน โดยวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละหัวข้อของการบรรยายแล้ว คณะกรรมการดำเนินงานโครงการยังได้จัดทำเอกสารประกอบการบรรยายที่เกี่ยวกับหลักธรรมคำสอนที่น่าสนใจมอบให้แก่ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมทุกคนด้วย

 

 

เกี่ยวกับการเรียนการสอนของคณะ