โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการใช้ภาษาไทย

เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ : การเขียนเรียงความ กรณีตัวอย่าง วรรณกรรมสด กูรมะโรหิต
 

          ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการใช้ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ : การเขียนเรียงความ กรณีตัวอย่าง วรรณกรรมสด กูรมะโรหิต เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๙ ณ อาคารศรีจุฬาลักษณ์ (SLB) ชั้น ๓ ห้อง ๓๐๓ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะการเขียน และเพิ่มทักษะทางปัญญา จนสามารถเขียนเรียงความได้อย่างมีคุณภาพ สำหรับผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่เป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้ร่วมกันฝึกปฏิบัติด้านการเขียนเรียงความให้ดีและมีคุณภาพ โดยได้รับความรู้และเทคนิควิธีการพัฒนาทักษะด้านการเขียนจากคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญของภาควิชา รวมถึงนักศึกษารุ่นพี่ผู้ที่เคยได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดเขียนเรียงความอีกด้วย

                      

 

เกี่ยวกับการเรียนการสอนของคณะ