ผู้อำนวยการบัณฑิตศึกษา คว้ารางวัลพระยาอนุมานราชธน ประเภทหนังสือแปลดีเด่น ข้อความ บัณฑิตศึกษา คณะมนุษยศาสตร์
ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี โตพึ่งพงศ์ ในโอกาสได้รับรางวัลพระยาอนุมานราชธน ประเภทหนังสือแปลดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช ๒
๕๕๘

                รางวัลวรรณกรรม  “พระยาอนุมานราชธน”  ประเภทหนังสือแปลดีเด่น สำหรับหนังสือแปลเรื่อง  “ลมหายใจที่ขาดห้วง”  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี โตพึ่งพงศ์ สำเร็จการศึกษาสาขาวิชาภาษาเยอรมัน จากคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เหรียญทอง และต่อมาได้เข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาเดียวกัน ระดับปริญญาโท จากนั้นได้รับทุนจากองค์การแลกเปลี่ยนทางวิชาการแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (DAAD) เพื่อไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ มหาวิทยาลัยฟรีดริช เมืองบัมแบร์ก ประเทศเยอรมนี

ปัจจุบัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี โตพึ่งพงศ์ ทำหน้าที่อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์ รับผิดชอบกระบวนวิชาทั้งในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท มีความเชี่ยวชาญด้านการแปล การเรียนการสอนภาษาเยอรมัน วัฒนธรรมเปรียบเทียบ วรรณกรรมเด็กและเยาวชนภาษาเยอรมัน และทำหน้าที่ผู้อำนวยการบัณฑิตศึกษา คณะมนุษยศาสตร์

ลมหายใจที่ขาดห้วง เป็นผลงานที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี โตพึ่งพงศ์ แปลจากนวนิยายเรื่อง Atemschaukel ของแฮร์ทา มึลเลอร์ (Herta Müller) นักเขียนและกวีชาวโรมาเนียเชื้อสายเยอรมัน ผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรม ในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ลมหายใจที่ขาดห้วง เป็นนวนิยายเกี่ยวกับบาดแผนที่เกิดจากสงครามโลกครั้งที่ ๒  ตัวละครเอกเป็นเพียงสามัญชน “คนตัวเล็กๆ” ที่ถูกสงครามและคนตัวโตกระทำย่ำยีราวกับไม่ใช่มนุษย์ ความโดดเด่นอยู่ที่การหยิบยกแง่มุมที่น้อยคนนักจะคิดถึง มานำเสนอโดยผสมผสานกลวิธีของนวนิยายเข้ากับกลวิธีทางกวีนิพนธ์ได้อย่างน่าทึ่ง ท้าทายการถ่ายทอดข้ามภาษาอย่างยิ่ง และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี โตพึ่งพงศ์ ได้ทำหน้าที่ผู้แปลตัวบทอันท้าทายดังกล่าว พร้อมแสดงถึงความสามารถในการแปลอย่างดีเยี่ยม สมควรแก่การยกย่องให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน