พิธีมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิการศึกษา และทุนแสงชัย สุนทรวัฒน์  ประจำภาค ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

 

                    คณะมนุษยศาสตร์จัดพิธีมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิการศึกษาและทุนแสงชัย สุนทรวัฒน์ ประจำภาค ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ให้แก่นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ผู้มีความประพฤติดี มีความขยันหมั่นเพียร แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ในโอกาส“สัปดาห์วันมนุษยศาสตร์ครบรอบ ๔๕ ปี” เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมพวงแสด อาคาร ๒ ชั้น ๒ คณะมนุษยศาสตร์ โดยคณะมนุษยศาสตร์ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาเป็นประจำทุกปี สำหรับปีนี้มีทุนการศึกษาจำนวนทั้งสิ้น ๒๐ ทุน ประกอบด้วยทุนการศึกษาของมูลนิธิการศึกษา จำนวน ๑๖ ทุน ทุนละ ๔,๐๐๐ บาท และทุนแสงชัย สุนทรวัฒน์ จำนวน ๔ ทุน ทุนละ ๓,๐๐๐ บาท โดยมีผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.อาจรณ เชษฐสุมน เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา พร้อมได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และผู้มีอุปการะทุนการศึกษาร่วมแสดงความยินดี

  

 

เกี่ยวกับการเรียนการสอนของคณะ