พิธีทำบุญครบรอบ ๔๕ ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์

 

                       คณะมนุษยศาสตร์ได้จัดพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์ครบรอบ ๔๕ ปี เมื่อวันพุธที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ ห้องประชุมพวงแสด อาคาร ๒ ชั้น ๒ ในการนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาจรณ เชษฐสุมน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ซึ่งเป็นประธานในพิธีได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยเพื่อเริ่มประกอบพิธีทางศาสนา โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา รวมถึงผู้เกษียณอายุราชการทั้งในปีนี้และปีที่ผ่านๆมาได้เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย ผู้มาร่วมงานได้ร่วมกันกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัย อาราธนาศีล พร้อมถวายภัตตาหารเพลและเครื่องไทยธรรมแด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน ๙ รูป จากนั้นพระสงฆ์ได้ให้พรและเดินประพรมน้ำมนต์ให้แก่ชาวมนุษยศาสตร์ในห้องประชุมพวงแสด เพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจในการทำงานต่อไป

 

เกี่ยวกับการเรียนการสอนของคณะ