คณะมนุษยศาสตร์จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๕๙

คณะมนุษยศาสตร์จัดพิธีอำลาชีวิตราชการสำหรับผู้เกษียณอายุราชการประจำปี ๒๕๕๙   ด้วยการร่วมแสดงมุทิตาคารวะ   เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมพวงแสด อาคาร ๒ ชั้น ๒
ในโอกาสนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.อาจรณ เชษฐสุมน  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์   ประธานในพิธีได้กล่าวเปิดงาน  พร้อมแสดงมุทิตาจิตและยกย่องเกียรติคุณแด่ผู้เกษียณอายุราชการ  ที่ไม่เพียงปฏิบัติราชการอย่างเต็มกำลังความสามารถ แต่ยังได้สร้างสมคุณงามความดีไว้ให้กับคณะมนุษยศาสตร์  สำหรับผู้เกษียณอายุก็ได้กล่าวแสดงความรู้สึกและความประทับใจระหว่างการปฏิบัติงาน  พร้อมกล่าวคำอำลา  โดยมี
คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และผู้เกษียณอายุทั้งในปีนี้และปีที่ผ่านๆมา เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก นอกจากนั้น  ภายในงานยังมีการจัดฉายวิดีทัศน์เรื่องราวความประทับใจของผู้บริหารภาควิชา/หน่วยงานและเพื่อนร่วมงานที่มีต่อผู้เกษียณอายุราชการ มีการแสดงของบุคลากร  คณะมนุษยศาสตร์ในชุดต่างๆ  ในตอนท้ายประธานในพิธีได้มอบของที่ระลึกแด่ผู้เกษียณอายุราชการ และผู้เข้าร่วมงานก็ได้ร่วมกันมอบดอกไม้แสดงมุทิตาจิต  พร้อมถ่ายภาพหมู่ร่วมกับคณะผู้เกษียณอายุราชการ ซึ่งในปีนี้มีผู้เกษียณอายุราชการจากคณะมนุษยศาสตร์ทั้งสิ้น ๑๓ ท่าน ประกอบด้วย

     ๑. รองศาสตราจารย์สุมารีย์ อิงคนารถ ภาควิชาภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร์

     ๒. รองศาสตราจารย์ณภาจรี นาควัชระ ภาควิชาภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร์

     ๓. รองศาสตราจารย์ผุสดี จันทวิมล ภาควิชาประวัติศาสตร์

     ๔. รองศาสตราจารย์ศฤงคาร พันธุพงศ์ ภาควิชาประวัติศาสตร์

     ๕. รองศาสตราจารย์ ดร. จงจิตต์ โศภนคณาภรณ์ ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

     ๖. รองศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ ปิ่นทอง ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก

     ๗. รองศาสตราจารย์ ดร. เพชราภรณ์ จันทรสูตร์ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์

     ๘. รองศาสตราจารย์จันทร์เพ็ญ อมรเลิศวิทย์ ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

     ๙. อาจารย์ ดร. วันเพ็ญ วอกลาง ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

     ๑๐. นายธนายุทธ เลี้ยงรักษา สำนักงานเลขานุการ

     ๑๑. นางพิมลสิริ เลิศธนาไพจิตร สำนักงานเลขานุการ

     ๑๒. นางประภาพรรณ ทวีวาร สำนักงานเลขานุการ

     ๑๓. นางรสริน สกุลโรจนประวัติ สำนักงานเลขานุการ

                

 

เกี่ยวกับการเรียนการสอนของคณะ