โครงการส่งเสริมสมรรถนะบุคลากรด้านการสอน
เรื่อง "การสร้างแบบสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน : ปรนัยและอัตนัย"

                   คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามคำแหง   ได้จัดโครงการส่งเสริมสมรรถนะบุคลากรด้านการสอน เรื่อง "การสร้างแบบสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน:ปรนัยและอัตนัย"
เมื่อวันพุธที่ ๑๑ พฤษภาคม  ๒๕๕๙ ณ อาคารศรีจุฬาลักษณ์ ชั้น ๓ ห้อง ๓๐๓ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. เพื่อให้คณาจารย์รับทราบหลักและวิธีการสร้างแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปรนัยและอัตนัย ที่สามารถวัดผลการเรียนรู้ได้อย่างเที่ยงตรงและนำความรู้ไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
ที่กำหนด