211811
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
428
685
3897
203413
14448
16351
211811

Your IP: 54.91.35.130
Server Time: 2014-10-25 18:13:17

ผู้บริหารระดับคณะ 

 

  

 รองศาสตราจารย์ ดร.แก้วตา  ผู้พัฒนพงศ์ 
รักษาการแทนคณบดีคณะมนุษยศาสตร์

                        

 หัวหน้าภาควิชา      

             

      อาจารย์ ดร. แก้วกัลยา อภัยบัณฑิตกุล 
  หัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร์

                   

         อาจารย์ ดร. นพธร ปัจจัยคุณธรรม 
 หัวหน้าภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก

 

 

     อาจารย์จีรพล  เกตุจุมพล     
 หัวหน้าภาควิชาประวัติศาสตร์ 

                   

อาจารย์ ดร. ภีมศักดิ์  เอ้งฉ้วน
       หัวหน้าภาคบรรณารักษศาสตร์
        

 

             ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดมีย์  ระเบียบโลก
                   หัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันตก

                 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไม้  สงวนสกุล
 รักษาราชการแทนหัวหน้าภาควิชาปรัชญา

  

อาจารย์อัญชลา  โภชนสมบูรณ์
   หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

 

 

 


 


  ผู้อำนวยการบัณฑิตศึกษาและหัวหน้าภาควิชา

 


 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัญชลี โตพึ่งพงศ์ 

ผู้อำนวยการบัณฑิตศึกษา 

 

 

สำนักงานเลขานุการคณะฯ 


นางสาวราตรี พงษ์สุวรรณ
หัวหน้างานนโยบายและแผน
รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าสำนักเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์

    

นางสาวมิ่งขวัญ เสืองามเอี่ยม  
         หัวหน้างานบริหารและธุรการ      

 

นางสุกัญญา  ชินกูล
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
(รักษาราชการแทนหัวหน้างานคลังและพัสดุ) 

  นางกรรณิการ์ บูรศิริรักษ์  
  หัวหน้างานบริการการศึกษา

นางสาวราตรี พงษ์สุวรรณ
หัวหน้างานนโยบายและแผน


นางพิมลสิริ เลิศธนาไพจิตร
ทำหน้าที่หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา