159812
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
52
591
3940
151662
16789
19830
159812

Your IP: 54.198.9.77
Server Time: 2014-07-26 03:05:24

ผู้บริหารระดับคณะ 
 
รองศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ ปิ่นทอง
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์

รองศาสตราจารย์เอมอร ดิสปัญญา
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรพิน กำปั่นทอง
รองคณบดีฯ ฝ่ายนโยบายและแผน


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สายวรุณ น้อยนิมิตร
รองคณบดีฯ ฝ่ายวิชาการและวิจัย 

อาจารย์สิริชัย โชคชัยสัมฤทธิ์
รองคณบดีฯ ฝ่ายสวัสดิการ 

อาจารย์พัชรี ศรีสังข์
รองคณบดีฯ ฝ่ายกิจการนักศึกษา

 

2. ผู้อำนวยการบัณฑิตศึกษาและหัวหน้าภาควิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี โตพึ่งพงศ์
ผู้อำนวยการบัณฑิตศึกษา

 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภาส พาวินันท์
  หัวหน้าภาควิชาบรรณารักษศาสตร์

                         

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดมีย์  ระเบียบโลก
หัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันตก


 

รองศาสตราจารย์วิโรจ นาคชาตรี
หัวหน้าภาควิชาปรัชญา

อาจารย์ ดร. นพธร ปัจจัยคุณธรรม
หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย
และภาษาตะวันออก

อาจารย์ ดร. แก้วกัลยา อภัยบัณฑิตกุล
หัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษ
และภาษาศาสตร์

อาจารย์ศุภรัตน์ ตี่คะกุล 
หัวหน้าภาควิชาประวัติศาสตร์

               
อาจารย์อัญชลา  โภชนสมบูรณ์
หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยา
และมานุษยวิทยา


 


3. สำนักงานเลขานุการคณะฯ 


นางสาวราตรี พงษ์สุวรรณ
หัวหน้างานนโยบายและแผน
รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าสำนักเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์

นางสาวมิ่งขวัญ เสืองามเอี่ยม
หัวหน้างานบริหารและธุรการ

นางเยาวรัตน์ ว่องลีลาเศรษฐ์
หัวหน้างานคลังและพัสดุ

นางกรรณิการ์ บูรศิริรักษ์
หัวหน้างานบริการการศึกษา

นางสาวราตรี พงษ์สุวรรณ
หัวหน้างานนโยบายและแผน


นางพิมลสิริ เลิศธนาไพจิตร
ทำหน้าที่หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา