179707
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
220
601
3211
172079
16341
20343
179707

Your IP: 54.167.242.224
Server Time: 2014-08-29 10:12:33

ผู้บริหารระดับคณะ 


 
รองศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ ปิ่นทอง
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์

 

รองศาสตราจารย์เอมอร ดิสปัญญา
รองคณบดีฝ่ายบริหารผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรพิน กำปั่นทอง
รองคณบดีฯ ฝ่ายนโยบายและแผน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สายวรุณ น้อยนิมิตร
รองคณบดีฯ ฝ่ายวิชาการและวิจัย 

 

อาจารย์สิริชัย โชคชัยสัมฤทธิ์
รองคณบดีฯ ฝ่ายสวัสดิการ อาจารย์พัชรี ศรีสังข์
รองคณบดีฯ ฝ่ายกิจการนักศึกษา

 

2. ผู้อำนวยการบัณฑิตศึกษาและหัวหน้าภาควิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี โตพึ่งพงศ์
ผู้อำนวยการบัณฑิตศึกษา
  

 หัวหน้าภาควิชา      

 

             

     อาจารย์ ดร. แก้วกัลยา อภัยบัณฑิตกุล 
หัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร์

                   

         อาจารย์ ดร. นพธร ปัจจัยคุณธรรม 
 หัวหน้าภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก

 

 อาจารย์ศุภรัตน์ ตี่คะกุล  
หัวหน้าภาควิชาประวัติศาสตร์

 

                     

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภาส พาวินันท์ 
      หัวหน้าภาควิชาบรรณารักษศาสตร์

 

 

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดมีย์  ระเบียบโลก
         หัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันตก

 

          รองศาสตราจารย์วิโรจ นาคชาตรี    

                 หัวหน้าภาควิชาปรัชญา

 

  

อาจารย์อัญชลา  โภชนสมบูรณ์
      หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยา

 

 

 


 


3. สำนักงานเลขานุการคณะฯ 


นางสาวราตรี พงษ์สุวรรณ
หัวหน้างานนโยบายและแผน
รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าสำนักเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์

นางสาวมิ่งขวัญ เสืองามเอี่ยม
หัวหน้างานบริหารและธุรการ

นางเยาวรัตน์ ว่องลีลาเศรษฐ์
หัวหน้างานคลังและพัสดุ

นางกรรณิการ์ บูรศิริรักษ์
หัวหน้างานบริการการศึกษา

นางสาวราตรี พงษ์สุวรรณ
หัวหน้างานนโยบายและแผน


นางพิมลสิริ เลิศธนาไพจิตร
ทำหน้าที่หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา