สารสนเทศด้านนโยบายและแผน
     - สถิตินักศึกษาที่มีสถานภาพการเป็นนักศึกษา ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค จำแนกตามคณะ ชั้นปีการศึกษา และเพศ คณะมนุษยศาสตร์
     - สถิติจำนวนนักศึกษาใหม่
     - สถิตินักศึกษาลงทะเบียน
     - แผนปฏิบัติราชการ คณะมนุษยศาสตร์
     - รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ
     - รายงานประจำปี
     -
ตัวอย่างเสนอแผนจัดโครงการปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (ดาวน์โหลด) 
                1. ตัวอย่างโครงการพัฒนานักศึกษา (ดาวน์โหลด)
 
               2. ตัวอย่างบันทึกข้อความโครงการพัฒนานักศึกษา (ดาวน์โหลด)
                3. ตัวอย่างบันทึกข้อความโครงการบริการวิชาการ (ดาวน์โหลด)
                4. ตัวอย่างโครงการบริการวิชาการแก่สังคม (ดาวน์โหลด) 

                5. ตัวอย่างบันทึกข้อความโครงการทำนุบำรุงศิิลปวัฒนธรรม (ดาวน์โหลด) 
                6. ตัวอย่างโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (ดาวน์โหลด)
 สารสนเทศด้านบริการทางวิชาการ
     - ผลงานทางวิชาการและงานวิจัย
     - แนวทางปฏิบัติในการขอทุนวิจัย
     - การพัฒนาหลักสูตร/ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน
     - รายงานสืบเนื่องการประชุมเสนอผลงานฯ

- รายงานสืบเนื่องการประชุมเสนอผลงานวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ ๙
             - รายงานสืบเนื่องการประชุมเสนอผลงานวิชาการและผลงานวิจัย  สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ ๑๐
               - 
รายงานสืบเนื่องการประชุมเสนอผลงานวิชาการและผลงานวิจัย  สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ ๑๑        
          
สารสนเทศด้านประกันคุณภาพการศึกษา
    - การประกันคุณภาพ
สารสนเทศด้านบุุคลากร 
      แบบฟอร์ม ๒ ภาษา (ไทย-อังกฤษ)

 
     - ใบลาพักผ่อน (ฉบับแก้ไข)  (ดาวน์โหลด)
       -  แบบใบขอยกเลิกวันลา (ฉบับแก้ไข) 
(ดาวน์โหลด)
       -  บันทึกขออนุญาติเดินทางไปต่างประเทศ  
(ดาวน์โหลด)
       
แบบใบลาไปต่างประเทศ (ดาวน์โหลด)
       - 
 แบบใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาคลอดบุตร (ดาวน์โหลด)
       -  แบบใบลาอุปสมบท (ดาวน์โหลด)