นักศึกษาระดับปริญญาตรี

   ปฏิทินการศึกษาปริญญาตรี (ส่วนกลาง)
   ปฏิทินการศึกษาปริญญาตรี (ส่วนภูมิภาค)
   ช่วงรหัสนักศึกษาระดับปริญญาตรี จำแนกตามจำนวนอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำภาค 1 ปีการศึกษา 2561
   ตารางเวลาอาจารย์ที่ปรึกษา 
    อบรมคอมพิวเตอร์ 
    ระบบรับสมัครและลงทะเบียนเรียนทางอินเทอร์เน็ต 
    วิดีโอคำบรรยายย้อนหลัง 
    ตำราเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 
    e-Service : ปริญญาตรี 
    ถ่ายทอดการเรียนการสอนจากห้องเรียน
   สื่อเพื่อการศึกษา 

   เทียบโอนวุฒิ อนุปริญญา (ปวส.) และอื่นๆ  
   กระบวนวิชาพลศึกษา (GAS/HED) จำนวน 2 หน่วยกิต นักศึกษา มษ. เลือกเรียน 1 วิชา 
   การปรับเกรด การสอบซ่อมและจบการศึกษา 
   ค่าคะแนนผลสอบกับการตัดเกรดแบบอิงเกณฑ์ 
   คะแนนเฉลี่ยสะสมที่สัมพันธ์กับปริญญาตรีเกียรตินิยม... 
   ขั้นตอนแจ้งจบการศึกษา เฉพาะนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ 
   เปรียบเทียบวิชาโท (นต.รศ.)HE-HA 101 แทน GS-SS สำหรับ นศ. มษ. 
   ข่าวแก้ไขวิชาโทเลือก MC 
   ขั้นตอนการแจ้งจบการศึกษา 
   ตัวอย่างแบบคำร้องแจ้งจบการศึกษา 
   ใบรับรองผลการสอบไล่ 
   การลงทะเบียนเรียนกรณีขอจบการศึกษา

   นักศึกษาระดับปริญญาโท

   e-Graduate : ปริญญาโท (ส่วนกลาง)
   ระบบสารสนเทศบัณฑิตศึกษา
   ระบบรับสมัครและลงทะเบียนเรียนทางอินเทอร์เน็ต 
  
         ติดต่อ บัณฑิตศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
           ติดต่อ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
   ปฏิทินการศึกษา ภาค ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
   แบบฟอร์มใบคำร้องต่าง 
   แบบฟอร์มอื่น 

     

 

เกี่ยวกับการเรียนการสอนของคณะ