นักศึกษาระดับปริญญาตรี

   ปฏิทินการศึกษาปริญญาตรี (ส่วนกลาง)
   ปฏิทินการศึกษาปริญญาตรี (ส่วนภูมิภาค)
    ตาราง มร.30
    อบรมคอมพิวเตอร์ 
    ระบบรับสมัครและลงทะเบียนเรียนทางอินเทอร์เน็ต 
    วิดีโอคำบรรยายย้อนหลัง 
    ถ่ายทอดการเรียนการสอนจากห้องเรียน
    e-Service : ปริญญาตรี 
   สั่งซื้อเทปคำบรรยายย้อนหลัง
   สั่งซื้อตำราเรียน    
    ตำราเรียนอิเล็กทรอนิกส์
   สื่อเพื่อการศึกษา 

   เทียบโอนวุฒิ อนุปริญญา (ปวส.) และอื่นๆ  
   การปรับเกรด การสอบซ่อมและจบการศึกษา 
   ค่าคะแนนผลสอบกับการตัดเกรดแบบอิงเกณฑ์ 
   คะแนนเฉลี่ยสะสมที่สัมพันธ์กับปริญญาตรีเกียรตินิยม
   ขั้นตอนแจ้งจบการศึกษา เฉพาะนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์
   การลงทะเบียนเรียนกรณีขอจบการศึกษา
   
แบบบันทึกภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
   การแจ้งจบของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ (ทางไปรษณีย์)
 แบบคำร้องแจ้งจบการศึกษาและขั้นตอนการแจ้งจบ ล่าสุด
   ใบรายงานตัวบัณฑิต

   นักศึกษาระดับปริญญาโท

   e-Graduate : ปริญญาโท (ส่วนกลาง)
   ระบบรับสมัครและลงทะเบียนเรียนทางอินเทอร์เน็ต 
  
         ติดต่อ บัณฑิตศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
           ติดต่อ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
   ปฏิทินการศึกษาปริญญาโท
   แบบฟอร์มใบคำร้องต่าง 
   แบบฟอร์มอื่น