554021
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
540
793
2974
545275
5333
24660
554021

Your IP: 23.22.195.250
Server Time: 2015-10-07 12:19:13

ผู้บริหารระดับคณะ 

 

  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อาจรณ  เชษฐสุมน 
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์

                  

รองศาสตราจารย์ ดร. ประภาวดี  กุศลรอด 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

 

 

อาจารย์ ดร.รุ่งโรจน์  ภิรมย์อนุกูล
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดา  ศรีรัตนสมบุญ
รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน

 

 รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดมีย์  ระเบียบโลก
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สว่างวัน  ไตรเจริญวิวัฒน์
รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

 

 หัวหน้าภาควิชา      

             

      อาจารย์ ดร. แก้วกัลยา อภัยบัณฑิตกุล 
  หัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร์

                   

                 อาจารย์ประเสริฐ เย็นประสิทธิ์ 
        หัวหน้าภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก

 

 

     อาจารย์จีรพล  เกตุจุมพล     
 หัวหน้าภาควิชาประวัติศาสตร์ 

                   

อาจารย์ ดร. ภีมศักดิ์  เอ้งฉ้วน
       หัวหน้าภาควิชาบรรณารักษศาสตร์
        

   

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิณห์นิภา ทาสุคนธ์
         หัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันตก

                 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไม้  สงวนสกุล
 หัวหน้าภาควิชาปรัชญา

  

อาจารย์อัญชลา  โภชนสมบูรณ์
   หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

 

 

 


 


  ผู้อำนวยการบัณฑิตศึกษาและหัวหน้าภาควิชา

 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัญชลี  โตพึ่งพงศ์ 
ผู้อำนวยการบัณฑิตศึกษา 

 

 

สำนักงานเลขานุการคณะฯ 


นางสาวราตรี พงษ์สุวรรณ
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์

    

นางสาวมิ่งขวัญ เสืองามเอี่ยม
หัวหน้างานบริหารและธุรการ

 

นางสุกัญญา  ชินกูล
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
รักษาราชการแทน หัวหน้างานคลังและพัสดุ 

  นางกรรณิการ์ บูรศิริรักษ์  
  หัวหน้างานบริการการศึกษา

 

นางชนัญชิตา ปรีดีสนิท
รักษาราชการหัวหน้างานนโยบายและแผน


นางพิมลสิริ เลิศธนาไพจิตร
ทำหน้าที่หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา