สารสนเทศด้านนโยบายและแผน

     - แผนปฏิบัติราชการคณะมนุษยศาสตร์ ๒๕๖๕ หรือ ไฟล์ WORD
     - รายงานประจำปีคณะมนุษยศาสตร์ ๒๕๖๔
     - แผนปฏิบัติราชการคณะมนุษยศาสตร์ ๒๕๖๔
     - รายงานประจำปีคณะมนุษยศาสตร์ ๒๕๖๓
     แบบฟอร์มคำของบประมาณจัดโครงการ
     - ตัวอย่างโครงการพัฒนานักศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
     - ตัวอย่างโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

     - ตัวอย่างโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
     - บัญชีรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการเสนอขออนุมัติงบประมาณจัดโครงการ

สารสนเทศด้านประกันคุณภาพการศึกษา

     - การประกันคุณภาพการศึกษา

 

ระบบจัดการฐานข้อมูลวิจัย/วิชาการ

(ฐานข้อมูลต้องใช้เครือข่ายภายในและเข้าได้ในวัน-เวลาราชการเท่านั้น)

สารสนเทศด้านบริการทางวิชาการ

วารสารรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์

วารสารมนุษยศาสตร์ ฉบับบัณฑิตศึกษา

 

สารสนเทศด้านบุคลากร

      แบบฟอร์ม ๒ ภาษา (ไทย-อังกฤษ)

       -  แบบใบลาพักผ่อน
       
-  แบบใบขอยกเลิกวันลา
       
-  แบบใบลาไปต่างประเทศ
       
-  แบบใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาคลอดบุตร
       
-  แบบใบลาอุปสมบท