สารสนเทศด้านนโยบายและแผน

     - รายงานประจำปีคณะมนุษยศาสตร์ ๒๕๖๓ 
     - ตัวอย่างโครงการพัฒนานักศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
     - ตัวอย่างโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

     - ตัวอย่างโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
     - บัญชีรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการเสนอขออนุมัติงบประมาณจัดโครงการ

สารสนเทศด้านประกันคุณภาพการศึกษา

     - การประกันคุณภาพการศึกษา

 

ระบบจัดการฐานข้อมูลวิจัย/วิชาการ

สารสนเทศด้านบริการทางวิชาการ

วารสารรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์     
     -  ผลงานทางวิชาการและงานวิจัย

     -  แนวทางปฏิบัติในการขอทุนวิจัย
     -  การพัฒนาหลักสูตร/ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน
     -  รายงานสืบเนื่องการประชุมเสนอผลงานฯ
     -  รายงานสืบเนื่องการประชุมเสนอผลงานวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ ๙ 
     -  รายงานสืบเนื่องการประชุมเสนอผลงานวิชาการและผลงานวิจัย  สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ ๑๐
     - 
 รายงานสืบเนื่องการประชุมเสนอผลงานวิชาการและผลงานวิจัย  สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ ๑

สารสนเทศด้านบุคลากร 
      แบบฟอร์ม ๒ ภาษา (ไทย-อังกฤษ)

  
    -  ใบลาพักผ่อน (ฉบับแก้ไข)  (ดาวน์โหลด)
       -  แบบใบขอยกเลิกวันลา (ฉบับแก้ไข) 
(ดาวน์โหลด)
       -  บันทึกขออนุญาติเดินทางไปต่างประเทศ  
(ดาวน์โหลด)
       - 
 แบบใบลาไปต่างประเทศ (ดาวน์โหลด)
       - 
 แบบใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาคลอดบุตร (ดาวน์โหลด)
       -  แบบใบลาอุปสมบท (ดาวน์โหลด)