โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ 

เจ้าหน้าที่ประจำโครงการ

นางสาวพรรณทิภา วิชัยเมือง
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

โทรศัพท์ : 0891297822