รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 3 ก.ค. 2565

https://www.facebook.com/โครงการพิเศษ-หลักสูตรวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว-มหาวิทยาลัยรามคำแหง-434471766762727

โทร. 0811041271 รศ.นงเยาว์ ชาญณรงค์ ประธานโครงการฯ
0971645651 คุณลิลลี่ เจ้าหน้าที่โครงการฯ

โครงการศึกษาภาคพิเศษ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 3 กรกฎาคม 2565
สอบถามรายละเอียด
โทร. 08-1104-1271 รศ.นงเยาว์ ชาญณรงค์ ประธานโครงการฯ
09-7164-5651 คุณลิลลี่ เจ้าหน้าที่โครงการฯ
ค่าเทอมและค่าธรรมเนียมในการสมัครเรียนเทอมแรก ภาค 1/2565 เป็นจำนวนเงินประมาณ 25,000.- บาท
(ภาค 1/2565 ม.รามคำแหงลดค่าเทอมให้นักศึกษา ซึ่งถูกกว่ามหาวิทยาลัยอื่นๆที่สอนนอกเวลาราชการ)
หรือถ้านักศึกษายังไม่พร้อมจ่ายค่าเทอมเต็มจำนวน สามารถจ่ายมัดจำได้เป็นจำนวน 5,000.- บาท
โดยค่าเทอมหรือค่ามัดจำให้จ่ายในวันที่มาสมัครเรียน
นักศึกษาท่านใดจะมาสมัครเรียน สามารถมาสมัครพร้อมยื่นเอกสารได้ที่
อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 1101 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (ม.รามคำแหง 1)
หมายเหตุ :
ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่เปิดให้มีการเรียนการสอน หรือการขยายเวลาในการรับสมัคร จนกว่าจะมีนักศึกษาสมัครจำนวนไม่ต่ำกว่า 25 คน