ปีการศึกษา 2564
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลภาวะการมีงานทำของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี รุ่นที่ 47
จำนวนนักศึกษาสมัครใหม่
ปีการศึกษา 2563
SAR ระดับคณะ 2563
เกณฑ์เพิ่มเติม -ระดับคณะ (15.2.64)
เกณฑ์เพิ่มเติม -ระดับหลักสูตร (15.2.64)
แบบสอบถาม ด้านผลลัพธ์ผู้เรียนตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
แนวทางการตรวจประเมิน ระดับคณะ ปี 2563
โครงการ ปี 2563
แบบประเมินคณบดี
แบบประเมินคณะกรรมการประจำคณะ
ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563
จำนวนนักศึกษาคงอยู่ ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
รายงานตัวบ่งชี้เพิ่มเติมระดับหลักสูตรปี 62

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานระดับคณะปีการศึกษา 2562
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ย้อนหลัง 5 ปี

จำนวน นศ คงอยู่ ย้อนหลัง 7 ปี

หลักสูตร-แนวทางการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน-ปีการศึกษา 2560

SAR ระดับคณะ 61 (13 มิ.ย. 62)
มคอ.-7-SAR-หลักสูตร-61-11.6.62
ตัวอย่างแบบสอบถาม-ด้านผลลัพธ์ผู้เรียนตามมาตรฐานการอุดมศึกษา-พ.ศ.2561
แผนและประเมินแผนการดำเนินงานรายองค์ประกอบ ประจำปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
แบบแจ้งขอยกเบิกตัวบ่งชี้ระดับหลักสูตร 2561   (รายละเอียด)
ตัวอย่างแบบสอบถาม ด้านผลลัพธฺผู้เรียนตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.2561 
(รายละเอียด)
เกณฑ์ 2548 (รายละเอียด)
เกณฑ์ 2558 (รายละเอียด)
SAR ระดับคณะ 2561  
(รายละเอียด)
แผนการดำเนินงานรายองค์ประกอบ ประจำปีการศึกษา 2561  
(รายละเอียด)
การประเมินแผนการดำเนินงานรายองค์ประกอบ ประจำปีการศึกษา 2561  (รายละเอียด) 
มาตราฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 (รายละเอียด)
แนวปฏิบัติ มาตรฐานปี 2561 (รายละเอียด)
มติสภามหาวิทยาลัย เรื่อง การเพิ่มเติมตัวบ่งชี้ (รายละเอียด)
เกณฑ์เพิ่มเติม - ระดับหลักสูตร (รายละเอียด)
เกณฑ์เพิ่มเติม- ระดับคณะ (รายละเอียด)
หลักสูตร  แนวทางการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา  (รายละเอียด)

ปีการศึกษา 2560
ข้อมูลอาจารย์ประจำคณะ ปีการศึกษา 2560   (รายละเอียด)
หนังสือคู่มือการประกันคุณภาพ 20-09-60  
(รายละเอียด)
RuDrive สำหรับการใช้งานในการเก็บข้อมูล CheOnline ปีการศึกษา 2560 

ช่วงเวลาสอนแนบไฟล์กล่องเอกสาร RUDrive  
(รายละเอียด)
ตารางการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ระหว่างวันที่ 17-18 ก.ย.61  (รายละเอียด)
ตารางการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 23ก.ค.-31ส.ค.61  
(รายละเอียด)
รายงานแผนการดำเนินงานรายองค์ประกอบ ปีการศึกษา 2560  
(รายละเอียด)

ปีการศึกษา 2559
ตัวบ่งชี้ 3.1  รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ตัวบ่งชี้ 3.1  รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ตัวบ่งชี้ 6.1  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ปีกาครศึกษา 2559
แบบฟอร์ม มคอ.7 ปี 2559 ล่าสุด 7 มิถุนายน 2560 
โครงการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ตารางการจัดทำ มคอ. ปี 2559
คำอธิบายเพิ่มเติมคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา ปี พ.ศ. (4 ก.ค.59)
ปีการศึกษา 2558
โครงการประกันคุณภาพการศึกษา  ปีการศึกษา 2558
กรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับหลักสูตร
ตารางการจัดทำ มคอ.

ปีการศึกษา 2557
รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร์  
ปีการศึกษา2557 (กรกฏาคม 2557 - มิถุนายน 2558) รายละเอียด 
แบบ มคอ.7
แก้ไขคู่มือ(เพิ่มเติม) 2557
คู่มือการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา 2557
แผนและรายงานงานการประเมินแผนการดำเนินงานรายองค์ประกอบ ประจำปี 2557
   โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
   โครงการบริการวิชาการแก่สังคม

ปีการศึกษา 2556

โครงการศิลปะและวัฒนธรรม จำนวน 5 โครงการ
แผนและการประเมินแผนการดำเนินงานรายองค์ประกอบ ประจำปีการศึกษา 2556
แผนและการประเมินแผนดำเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2556
บทสรุปผู้บริหาร ปีการศึกษา 2556
ผลประเมินการจัดการเรียนการสอน คณะมนุษยศาสตร์ ภาค 1 และภาค 2 ปีการศึกษา 2556
องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ม.ร. ปีการศึกษา 2556
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การบูรณาการพันธกิจ 3 ด้านฯ

ปีการศึกษา 2555
แผนและประเมินแผนการดำเนินงานรายองค์ประกอบ ประจำปีการศึกษา 2555           
ผลการประเมินการจัดการเรียนการสอน คณะมนุษยศาสตร์ ภาค 1 ปีการศึกษา 2555           
ผลประเมินการจัดการเรียนการสอน คณะมนุษยศาสตร์ ภาค 2 ปีการศึกษา 2555           
องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ม.ร. ปีการศึกษา 2555

ปีการศึกษา 2554
แผนการดำเนินงานรายองค์ประกอบประจำปีการศึกษา 2554
แผนงานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2554
โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม


ปีการศึกษา 2553
แผนการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา 2553

ผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ ภาค1 ปีการศึกษา 2553
ผลการประเมินจรรยาบรรณอาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์ ภาค 1 ปีการศึกษา 2553
ผลการประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอน คณะมนุษยศาสตร์ ภาค 2 ปีการศึกษา 2553
แนวปฎิบัติที่ดีด้านการประกันคุณภาพการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์
โครงการศิลปะและวัฒนธรรม จำนวน 24 โครงการ
จรรยาบรรณอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์
องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มร.2553  

ปีการศึกษา 2552
บทสรุปผู้บริหารปีการศึกษา 2552

รายงานประจำปีการศึกษา 2552
แผนการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา 2552
ประเมินแผนการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา 2552
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2552
องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน มร.2552
จรรยาบรรณอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ผลการประเมินการจัดการเรียนการสอน คณะมนุษยศาสตร์ ภาค 2 ปีการศึกษา 2552
ผลการประเมินจรรยาบรรณอาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์ ภาค 2 ปีการศึกษา 2552
บทสรุปจากการวิจัยคุณภาพบัณฑิตบทสรุปจากการวิจัยภาวะการมีงานทำ

ผลการประเมินการจัดการเรียนการสอน คณะมนุษยศาสตร์ ภาค 1 ปีการศึกษา 2552
ผลการประเมินจรรยาบรรณอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ ภาค 1 ปีการศึกษา 2552

แบบฟอร์มรายงายผลการประเมินตนเอง สมศ.
- ปกรายงานการประเมินตนเอง
- สารบัญ
- ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
- ส่วนที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินของ ลมศ.
- ส่วนที่ 3 สรุปผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์ของสมศ.

- ภาคผนวกรวม
 
รูปแบบการเขียน SAR ปีการศึกษา 2554
- แบบฟอร์ม SAR- ปก
- แบบฟอร์ม SAR - คำนำ
- แบบฟอร์ม SAR - บทที่ 1                 
- แบบฟอร์ม SAR - บทที่ 2
- แบบฟอร์ม SAR - บทที่ 3
- ภาคผนวก ค
ภาคผนวก ง จ ฉ
- ภาคผนวก ช


แบบประเมินปีการศึกษา 2554             
- แบบสอบถามความพึงพอใจนายจ้าง 54                   
- แบบประเมินตำรา                   
- แบบประเมินสุนทรียภาพ 1                  
- แบบสอบถามตามอัตตลักษณ์ 54                  
- แบบประเมินผลความพึงพอใจตามอัตตลักษณ์                  
- แบบประมินผู้บริหาร (10 ข้อ)                  
- แบบประเมินตนเองสภา มร.                  
- สรุปแบบประเมินที่ต้องทำตามองค์ประกอบและเกณฑ์ในปี 2554