นักศึกษาระดับปริญญาตรี

   ปฏิทินการศึกษาปริญญาตรี (ส่วนกลาง)
   ปฏิทินการศึกษาปริญญาตรี (ส่วนภูมิภาค)
    ตาราง มร.30
    อบรมคอมพิวเตอร์
    ระบบรับสมัครและลงทะเบียนเรียนทางอินเทอร์เน็ต
    วิดีโอคำบรรยายย้อนหลัง
    ถ่ายทอดการเรียนการสอนจากห้องเรียน
    e-Service : ปริญญาตรี
   สั่งซื้อเทปคำบรรยายย้อนหลัง
   สั่งซื้อตำราเรียน
    ตำราเรียนอิเล็กทรอนิกส์
   สื่อเพื่อการศึกษา

   การเทียบโอนหน่วยกิต
   การปรับเกรด การสอบซ่อมและจบการศึกษา 
   ค่าคะแนนผลสอบกับการตัดเกรดแบบอิงเกณฑ์ 
   คะแนนเฉลี่ยสะสมที่สัมพันธ์กับปริญญาตรีเกียรตินิยม
   ขั้นตอนแจ้งจบการศึกษา เฉพาะนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์
   การลงทะเบียนเรียนกรณีขอจบการศึกษา
   
แบบบันทึกภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
   การแจ้งจบของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ (ทางไปรษณีย์)
 แบบคำร้องแจ้งจบการศึกษาและขั้นตอนการแจ้งจบ ล่าสุด
   ใบรายงานตัวบัณฑิต
   ตรวจสอบรายชื่อสภามหาวิทยาลัยอนุมัติผู้สำเร็จการศึกษา

 ใบคำร้องทั่วไป

   นักศึกษาระดับปริญญาโท

   e-Graduate : ปริญญาโท (ส่วนกลาง)
   ระบบรับสมัครและลงทะเบียนเรียนทางอินเทอร์เน็ต 

   ติดต่อ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   ติดต่อ บัณฑิตศึกษา คณะมนุษยศาสตร์   
   วารสารมนุษยศาสตร์ ฉบับบัณฑิตศึกษา
   ปฏิทินการศึกษาปริญญาโท
   แบบฟอร์มใบคำร้องต่าง 
   แบบฟอร์มอื่น