อาคาร ๑  (HUB 1) เป็นอาคาร ๕ ชั้น

   
อาคาร ๑ 
ชั้นที่๑
เป็นที่ตั้งของห้องทำงานเลขานุการคณะฯ หน่วยส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ หน่วยกิจการนักศึกษา หน่วยทะเบียน หน่วยอาคารสถานที่
ห้องผลิตเอกสาร และสำนักงานโครงการภาคพิเศษหลักสูตรวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว
   
อาคาร ๑ 
ชั้นที่ ๒
เป็นที่ตั้งของงานคลังและพัสดุ  งานนโยบายและแผน  หน่วยการเจ้าหน้าที่  หน่วยสารบรรณ  หน่วยผลิตเอกสาร  
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาและห้องทำงานคณาจารย์ภาควิชาฯ
   
อาคาร ๑ 
ชั้นที่ ๓
เป็นที่ตั้งของห้องประชุมพดด้วง หน่วยโสตทัศนศึกษา ห้องเรียน AV-IT 1 และห้องปฏิบัติการทางภาษา
   
อาคาร ๑
ชั้นที่ ๔
เป็นที่ตั้งของภาควิชาภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร์และห้องทำงานคณาจารย์ภาควิชาฯ
   
อาคาร ๑ 
ชั้นที่ ๕
เป็นที่ตั้งของภาควิชาปรัชญาและห้องทำงานคณาจารย์ภาควิชาฯ
ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ห้องปฏิบัติการสารสนเทศและห้องทำงานคณาจารย์ภาควิชาฯ  ห้องสมุดคณะฯ

 

อาคาร ๒ (HUB 2) เป็นอาคาร ๕ ชั้น

   
อาคาร ๒ 
ชั้นที่ ๑
เป็นที่ตั้งของห้องทำงานคณบดี ห้องทำงานรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยและรองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน
ห้องทำงานรองคณบดีฝ่ายบริหาร และห้องทำงานรองคณบดีฝ่ายสวัสดิการ ห้องประชุมศรีศรัทธา
ห้องศูนย์สารสนเทศและศูนย์แปล งานประกันคุณภาพการศึกษา และสำนักงานโครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ
   
อาคาร ๒ 
ชั้นที่ ๒
เป็นที่ตั้งของห้องรับรองแขก สำนักงานบัณฑิตศึกษา และห้องประชุมพวงแสด
   
อาคาร ๒ 
ชั้นที่ ๓
เป็นที่ตั้งของภาควิชาภาษาตะวันตก และห้องทำงานคณาจารย์สาขาวิชาเยอรมัน สาขาวิชารัสเซีย สาขาฝรั่งเศส  สาขากรีก
สาขาโปรตุเกส สาขาวิชาภาษาสเปน
   
อาคาร ๒ 
ชั้นที่ ๔
เป็นที่ตั้งของภาควิชาประวัติศาสตร์  และห้องทำงานคณาจารย์ภาควิชาฯ
   
อาคาร ๒ 
ชั้นที่ ๕
เป็นที่ตั้งของภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก และห้องทำงานคณาจารย์ภาควิชาฯ