ปีการศึกษา 2565

ปีการศึกษา 2564

ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
รายงานตัวบ่งชี้เพิ่มเติมระดับหลักสูตรปี 62

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานระดับคณะปีการศึกษา 2562
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ย้อนหลัง 5 ปี

จำนวน นศ คงอยู่ ย้อนหลัง 7 ปี

หลักสูตร-แนวทางการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน-ปีการศึกษา 2560

SAR ระดับคณะ 61 (13 มิ.ย. 62)
มคอ.-7-SAR-หลักสูตร-61-11.6.62
ตัวอย่างแบบสอบถาม-ด้านผลลัพธ์ผู้เรียนตามมาตรฐานการอุดมศึกษา-พ.ศ.2561
แผนและประเมินแผนการดำเนินงานรายองค์ประกอบ ประจำปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
แบบแจ้งขอยกเบิกตัวบ่งชี้ระดับหลักสูตร 2561   (รายละเอียด)
ตัวอย่างแบบสอบถาม ด้านผลลัพธฺผู้เรียนตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.2561 
(รายละเอียด)
เกณฑ์ 2548 (รายละเอียด)
เกณฑ์ 2558 (รายละเอียด)
SAR ระดับคณะ 2561  
(รายละเอียด)
แผนการดำเนินงานรายองค์ประกอบ ประจำปีการศึกษา 2561  
(รายละเอียด)
การประเมินแผนการดำเนินงานรายองค์ประกอบ ประจำปีการศึกษา 2561  (รายละเอียด) 
มาตราฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 (รายละเอียด)
แนวปฏิบัติ มาตรฐานปี 2561 (รายละเอียด)
มติสภามหาวิทยาลัย เรื่อง การเพิ่มเติมตัวบ่งชี้ (รายละเอียด)
เกณฑ์เพิ่มเติม - ระดับหลักสูตร (รายละเอียด)
เกณฑ์เพิ่มเติม- ระดับคณะ (รายละเอียด)
หลักสูตร  แนวทางการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา  (รายละเอียด)

ปีการศึกษา 2560

ข้อมูลอาจารย์ประจำคณะ ปีการศึกษา 2560   (รายละเอียด)
หนังสือคู่มือการประกันคุณภาพ 20-09-60  
(รายละเอียด)
RuDrive สำหรับการใช้งานในการเก็บข้อมูล CheOnline ปีการศึกษา 2560 

ช่วงเวลาสอนแนบไฟล์กล่องเอกสาร RUDrive  
(รายละเอียด)
ตารางการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ระหว่างวันที่ 17-18 ก.ย.61  (รายละเอียด)
ตารางการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 23ก.ค.-31ส.ค.61  
(รายละเอียด)
รายงานแผนการดำเนินงานรายองค์ประกอบ ปีการศึกษา 2560  
(รายละเอียด)

ปีการศึกษา 2559

ตัวบ่งชี้ 3.1  รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ตัวบ่งชี้ 3.1  รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ตัวบ่งชี้ 6.1  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ปีกาครศึกษา 2559
แบบฟอร์ม มคอ.7 ปี 2559 ล่าสุด 7 มิถุนายน 2560 
โครงการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ตารางการจัดทำ มคอ. ปี 2559
คำอธิบายเพิ่มเติมคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา ปี พ.ศ. (4 ก.ค.59)
ปีการศึกษา 2558

โครงการประกันคุณภาพการศึกษา  ปีการศึกษา 2558
กรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับหลักสูตร
ตารางการจัดทำ มคอ.

ปีการศึกษา 2557

ปีการศึกษา2557 (กรกฏาคม 2557 - มิถุนายน 2558) รายละเอียด 
แบบ มคอ.7
แก้ไขคู่มือ(เพิ่มเติม) 2557
คู่มือการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา 2557
แผนและรายงานงานการประเมินแผนการดำเนินงานรายองค์ประกอบ ประจำปี 2557
   โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
   โครงการบริการวิชาการแก่สังคม

ปีการศึกษา 2556

โครงการศิลปะและวัฒนธรรม จำนวน 5 โครงการ
แผนและการประเมินแผนการดำเนินงานรายองค์ประกอบ ประจำปีการศึกษา 2556
แผนและการประเมินแผนดำเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2556
บทสรุปผู้บริหาร ปีการศึกษา 2556
ผลประเมินการจัดการเรียนการสอน คณะมนุษยศาสตร์ ภาค 1 และภาค 2 ปีการศึกษา 2556
องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ม.ร. ปีการศึกษา 2556
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การบูรณาการพันธกิจ 3 ด้านฯ