วิสัยทัศน์

                    จัดการศึกษาที่มุ่งขยายโอกาสทางการศึกษา เพื่อพัฒนาคนให้พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

 ค่านิยมองค์การ

                    ซื่อสัตย์ มีวินัย โปร่งใส ใส่ใจองค์กร

 ปรัชญา

                    มุ่งพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สู่การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณค่าต่อสังคม

 ปณิธาน

                    มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม และรับใช้สังคมอย่างมีคุณภาพ

 อัตลักษณ์

                    ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม

 เอกลักษณ์

                    จัดการเรียนการสอนสาขาที่หลากหลายแบบตลาดวิชา