วิสัยทัศน์

                    คณะมนุษยศาสตร์จัดการศึกษาที่มุ่งขยายโอกาสทางการศึกษา เพื่อพัฒนาคนให้พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

 ค่านิยมองค์การ

                    ซื่อสัตย์ มีวินัย โปร่งใส ใส่ใจองค์กร

 ปรัชญา

                    มุ่งพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สู่การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณค่าต่อสังคม

 ปณิธาน

                    มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม และรับใช้สังคมอย่างมีคุณภาพ

 อัตลักษณ์

                    ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม รับใช้สังคมอย่างมีคุณภาพ

 เอกลักษณ์

                   จัดการเรียนการสอนสาขาที่หลากหลายแบบตลาดวิชา

พันธกิจ

                   ๑) สนับสนุนและส่งเสริมกระจายโอกาส ความเสมอภาค และความเป็นธรรมทางการศึกษาหลากหลายรูปแบบ ในลักษณะการศึกษาเพื่อปวงชน ให้มีความรู้คู่คุณธรรม

                   ๒) สนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยและพัฒนางานสร้างสรรค์ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์

                   ๓) สนับสนุนและส่งเสริมการบริการทางวิชาการแก่สังคม แก่ประชาชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน

                   ๔) สนับสนุนและส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

                   ๕) สนับสนุนและพัฒนาทักษะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในประชาคมอาเซียน

                   ๖) ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการตามแนวทางของการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

  ประเด็นยุทธศาสตร์ / เป้าประสงค์ / กลยุทธ์                

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 

การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์

 

เป้าประสงค์ที่ ๑

ผู้รับบริการทางการศึกษาระดับอุดมศึกษามีคุณภาพ สำเร็จการศึกษาแล้วมีงานทำ ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ สามารถสร้างงานด้วยตนเอง

 

     กลยุทธ์ที่ ๑

พัฒนาบัณฑิตที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

 

     กลยุทธ์ที่ ๒

พัฒนาหลักสูตรได้มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

 

     กลยุทธ์ที่ ๓

พัฒนาและส่งเสริมกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าบูรณาการเพื่ออาชีพ

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒

การสร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำของภาครัฐ

 

เป้าประสงค์ที่ ๑

เยาวชน ประชาชน เข้าถึงบริการทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาอย่างเสมอภาค

 

     กลยุทธ์ที่ ๑

สร้างความเสมอภาคและความเป็นธรรมทางการศึกษา

 

     กลยุทธ์ที่ ๑

ส่งเสริมการจัดบริการวิชาการแก่สังคมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

 

     กลยุทธ์ที่ ๓

ส่งเสริมและสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรมไทย

 

     กลยุทธ์ที่ ๔

ส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม

 

เป้าประสงค์ที่ ๑

ผลงานวิจัย นวัตกรรม องค์ความรู้ และงานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์ (เชิงสาธารณะและเชิงเศรษฐกิจ)

 

     กลยุทธ์ที่ ๑

ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งการวิจัยและงานสร้างสรรค์

 

     กลยุทธ์ที่ ๒

ส่งเสริมการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ (สร้างองค์ความรู้ ถ่ายทอดเทคโนโลยี)

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 

ส่งเสริมขีดความสามารถในภูมิภาคอาเซียน

 

เป้าประสงค์ที่ ๑

เสริมสร้าง และพัฒนาทักษะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและความร่วมมือในประชาคมอาเซียน

 

     กลยุทธ์ที่ ๑

ส่งเสริมและพัฒนาพันธกิจประชาคมอาเซียน

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 

การพัฒนาบริหารเพื่อความมั่นคง

 

เป้าประสงค์ที่ ๑

ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการตามแนวทางของการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

 

     กลยุทธ์ที่ ๑

พัฒนาบุคลากรให้มีบทบาทเชิงรุก ซื่อสัตย์ และภักดีต่อองค์กร

 

     กลยุทธ์ที่ ๒

ส่งเสริมการชี้นำ ป้องกัน และแก้ปัญหาของสังคม